Plusklas

We hebben aandacht voor alle kinderen, dus ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Plusgroep

Via de plusgroep bieden we leerlingen in de school extra uitdaging aan. Elke woensdag komen kinderen van de plusklas bij elkaar en werken aan een thema met onderzoeksvragen en hogere denkorde vragen. Ze krijgen moeilijke opdrachten, reflecteren en leren om te  leren. 

Day a Week School

Binnen onze stichting SPCO hebben we een bovenschoolse klas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De hoogbegaafde leerlingen van De Nieuwe Wiel kunnen gebruik maken van deze Day a Week School (DWS) van de SPCO. Een specialistische leerkracht biedt deze groep kinderen een dag per week een speciaal op hen afgestemd en meer uitdagend onderwijsaanbod aan. Ze werken samen met kinderen die ook uitdaging nodig hebben en leren hoe ze moeten leren. Zo krijgen ook deze leerlingen op onderwijsniveau, en ook in persoonlijkheidsontwikkeling, de extra aandacht die ze nodig hebben. Deze lessen vinden plaats in Woerden op de R de Jagerschool of de Margrietschool. 

Plaatsing

Om te kijken of uw kind past in een Plusgroep gebruiken we het DHH protocol (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid), dat we samen met u als ouder invullen of een IQ test. 

Om in aanmerking te komen voor de Day a Week School  kunnen alle kinderen van groep 5 mee doen met een screening 'hersenkrakers'. Deze hersenkrakers kunnen een indicatie zijn dat uw kind meer uitdaging nodig heeft. Door alle kinderen van groep 5 te laten meedoen hopen we dat zogenaamde onderpresteerders eerder ontdekt worden. De gedachte is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op wat ze dagelijks op school krijgen aangeboden. Wanneer de uitkomsten van deze screening aanleiding zijn om deelname aan de Day a Week School te overwegen bespreekt de school dit met de ouders.