Wat leren we in groep 4?

In groep 4 gaat uw kind verder met de stof waar groep 3 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 4 wordt er veel aandacht besteed aan het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen volgens de stappen van Stop-Loop-Praat. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem.

Stop-Loop-Praat
Om ongewenst gedrag op tijd te stoppen en om erger te voorkomen leren we de kinderen de routine: Stop-Loop-Praat aan. Het is een simpele, duidelijke en makkelijke reactie. Stop is stop. Daarna loop je van elkaar weg. Gaat dat goed, wees dan trots op jezelf. Gaat het niet goed, dan praat je met een volwassene.

Bijbelverhalen
Wij werken met de methode “Kind op Maandag”. Dit is een methode waarin de verhalen uit de Bijbel en het woord van God centraal staan. De kinderen luisteren naar verhalen, we praten hierover en zingen liedjes. De methode volgt het kerkelijk jaar en sluit aan bij de methode “Kind op Zondag”.

Op maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Het geld dat we inzamelen komt ten goede aan ons adoptiekind Ravulu Korro.

Rekenen:
We werken met de methode “Rekenrijk”. We werken we met de nieuwste versie en verwerken de oefenstof op de tablet. De methode biedt afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werklessen aan. In een leerkrachtgebonden les worden nieuwe onderdelen uitgelegd. In een zelfstandig werkles gaan de kinderen zelfstandig met de nieuwe onderdelen aan de slag. In groep 4 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • getalbegrip: verkennen van de getallen 0 t/m 130

 • rekenbewerkingen: uitrekenen van + en – sommen tot en met 100

 • automatiseren: snel uit het hoofd sommen kunnen uitrekenen

 • (met name onder de 20)

 • tijd: klokkijken op een analoge klok.

 • tafels: de tafels van 1 t/m 10

 • meten

In groep 4 worden de tafels van 1 t/m 10 aangeleerd. U wordt via de weekbrief op de hoogte gehouden wanneer de volgende tafel aan de beurt is. In de klas besteden we veel aandacht aan de tafels, maar het is belangrijk dat u thuis ook oefent met uw kind.

Taal/spelling:
Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken wij de nieuwste versie van Taal Actief, met verwerking van leerstof op de tablet. Op het gebied van taal behandelen wij de volgende gebieden:

 • luisteren en spreken

 • stellen (zelf iets schrijven)

 • taalbeschouwing (hoe maak je een zin)

 • woordenschat (het aanleren van zoveel mogelijk nieuwe woorden)

 • gebruik van informatieve middelen

 • spelling

Gedurende drie weken worden basislessen gegeven aan de hand van een thema. Aan het einde van de derde week volgen een taaltoets en een controledictee. Voor het controle dictee kan uw kind ook thuis oefenen met het woordpakket wat rechtsbovenaan de pagina van groep 4 staat. De datum van het controle dictee wordt in de weekbrief vermeld.

Daarnaast krijgen de kinderen 4x in de week een kort dictee van 8 woorden en een zin aangeboden. Vooral tijdens dit dagelijkse dictee worden de verschillende spellingscategorieën geoefend. (categorie 1 t/m 12)

Taal/begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema’s. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.

Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:

 • voorspellen

 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden

 • vragen stellen

 • relaties en verwijswoorden

 • samenvatten

Taal/technisch lezen:
De methode “Estafette” gebruiken wij om het technisch lezen te verbeteren. Met deze methode leren de kinderen vloeiend en vlot te lezen. De methode werkt met drie verschillende niveaus.

Schrijven:
In groep 3 hebben de kinderen alle cijfers en de kleine letters geleerd en schrijven deze aan elkaar.

In groep 4 komen daar de hoofdletters bij. Alle kinderen hebben in de eerste week van groep 4 een mooie vulpen van school gekregen die tot en met groep 8 mee gaat. Hiermee schrijven we in de schriften van school. Voor deze vulpennen zijn vullingen aanwezig. Wanneer deze vulpen kwijt raakt of kapot gaat willen wij u vragen een nieuwe vulpen te kopen. Dit kunt u doen door uw zoon/dochter 2,50 euro mee te geven. Via een leerkracht ontvangt uw zoon/dochter dan een nieuwe pen.

Wereldoriëntatie
Elke week komt het vak natuur aan de orde. We gebruiken hiervoor het programma “Wijzer” en diverse andere materialen.

Engels:
Dit schooljaar gaan de kinderen verder met Engels met ‘Take it easy’. In groep 4 leren de kinderen vooral Engels door middel van speelse activiteiten zoals liedjes, een prentenboek of spelletjes. Het Engels is vooral gericht op de mondelinge communicatie. Via het digibord neemt een native speaker kinderen mee aan de hand van thema’s. Kinderen wennen aan de Engels taal, ze hoeven nog niet alles te begrijpen.

Kunst,​ ​cultuur,​ ​natuur 
Op​ ​De​ ​Nieuwe​ ​Wiel​ ​wordt​ ​veel​ ​aandacht ​ ​besteed​  aan​ ​ culturele​ ​ en​ ​ kunstzinnige​ ​ vorming.​
Naast​ ​de​ ​projecten​ ​en​ ​voorstellingen ​​die​ ​we​ ​vanuit​ ​het​ ​kunstmenu​ ​en​ ​cultuurprogramma​ ​van Kunst​ ​Centraal​ ​aanbieden,​ ​doet​ ​de​ ​school ​ ​mee​  aan​ ​ het​ ​ Natuur-​ ​ en​ milieueducatieprogramma.We ontvangen ook leskisten over verschillende thema’s en we hebben verschillende buitenlessen in het Oerlemansbosje. Ook bezoeken de groepen de boerderij.

Creatieve ontwikkeling
Voor de creatieve vakken gebruiken wij de methode “Moet je doen”. Hierin staan lessen muziek, beeldende vorming en drama. Naast de methode bieden wij ook zelf creatieve lessen aan behorend bij een thema of jaargetijde.

Bewegingsonderwijs
Op maandag en donderdag hebben we gym in sporthal  ‘De Wiekslag’.