Modern onderwijs

De Nieuwe WIel geeft modern onderwijs. Vanaf groep 4 geven we op de tablet de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen via de methode Snappet. Het voordeel van digitaal onderwijs is dat kinderen en de leerkracht snel feedback krijgen via de computer. Ze zien wat goed gaat en wat fout. De leerkracht kan hierdoor het kind sneller hulp bieden. 

Snappet
Het programma past het lesaanbod aan op het niveau van het kind. Vindt een kind bepaalde opdrachten lastig? Dan worden ze iets gemakkelijker aangeboden en vaker herhaald. Bij opdrachten die ze gemakkelijk afgaan, wordt de lat juist iets hoger gelegd. 

Op een overzichtsscherm ziet leerkracht hoe de kinderen opdrachten maken. Kinderen die opdrachten niet begrijpen, krijgen opnieuw uitleg en gericht oefening.

Kinderen werken in Snappet daarnaast ook aan hun eigen leerdoelen. Tijdens de dag/weektaak of tijdens het inloopmoment werken de kinderen aan deze doelen en kunnen ze zien hoe ze zich hierop ontwikkelen. De leerkracht gebruikt deze tijd om kinderen instructie op hun leerdoelen te geven. Het werken met eigen leerdoelen sluit aan bij de ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind opdrachten goed maakt worden de volgende opdrachten moeilijker en andersom. 

Engels
De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Daarom geven wij Engelse les aan de kinderen van de groepen 1 tot en met 8.

De kinderen leren op jonge leeftijd Engels. Het spelenderwijs leren van een tweede taal gaat ze gedurende deze taalgevoelige periode gemakkelijk af. Engels is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Diverse vervolgscholen in de buurt (Schoonhoven, Nieuwegein) bieden voortgezet onderwijs aan, met de mogelijkheid om dit tweetalig te volgen

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen op een speelse wijze les in de Engelse taal. De methode I Pockets maakt dat ze door liedjes, verhalen en activiteiten bekend raken met Engelse woorden en zinnen.
In de groepen 5 t/m 8 lessen maken wij gebruik van de nieuwe methode ‘Take it Easy’. Met films, muziekclips en opdrachten weten de ‘co-teachers’ de taal op originele wijze over te brengen. Allemaal via het digitale schoolbord.
Take it easy heeft een doorgaande leerlijn.  Vanaf groep 5 wordt er gestart met het leren lezen en schrijven. Door het structureel lesgeven in de Engelse taal bereiden we onze kinderen goed voor op het Voortgezet Onderwijs. 

Blink
Blink is onze nieuwe zaakvakkenmethode (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). 

Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter.

Ze krijgen hierdoor een goede basis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.