Wat leren we in groep 6?

In groep 6 gaat uw kind verder met de stof waar groep 5 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 5 naar groep 6.

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 6 wordt de PBS-Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Stop-Loop-Praat
Om ongewenst gedrag op tijd te stoppen en om erger te voorkomen leren we de kinderen de routine: Stop-Loop-Praat aan. Het is een simpele, duidelijke en makkelijke reactie. Stop is stop. Daarna loop je van elkaar weg. Gaat dat goed, wees dan trots op jezelf. Gaat het niet goed, dan praat je met een volwassene.

Bijbelverhalen
Wij werken met de methode “Kind op Maandag”. Dit is een methode waarin de verhalen uit de Bijbel en het woord van God centraal staan. De kinderen luisteren naar verhalen, we praten hierover en zingen liedjes. De methode volgt het kerkelijk jaar en sluit aan bij de methode “Kind op Zondag”.

Op maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Het geld dat we inzamelen komt ten goede aan ons adoptiekind Ravulu Korro.

Rekenen
We werken met de methode “Rekenrijk”. We werken we met de nieuwste versie en verwerken de oefenstof op de tablet. De methode biedt afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werklessen aan. In een leerkrachtgebonden les worden nieuwe onderdelen uitgelegd. In een zelfstandig werkles gaan de kinderen zelf met de nieuwe onderdelen aan de slag. In groep 6 gaan we vooral werken aan de volgende onderwerpen:

 • Deeltafels met rest

 • Optellen en aftrekken tot en met 100.000

 • Verhaaltjessommen

 • Meten en meetkunde

Taal/spelling
Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken wij de nieuwste versie van Taal Actief, met verwerking van de leerstof op de tablet. We besteden aandacht aan luister- en spreekvaardigheid, (voor)lezen en vertellen, verhalen schrijven en taalbeschouwing.

Twee keer per week werken we aan de uitbreiding van de woordenschat.

Gedurende drie weken worden basislessen gegeven aan de hand van een thema. Aan het einde van de derde week volgen een taaltoets en een controledictee.

Elke dag oefenen we tien woorden van het woordpakket. Tijdens dit dagelijkse dictee worden de verschillende spellingscategorieën geoefend. Categorie 1 t/m 19 hebben de kinderen in groep 5 aangeleerd gekregen, dit bouwen we in groep 6 uit tot en met categorie 28.

De kinderen krijgen de woordjes ook mee naar huis om thuis te kunnen oefenen. De datum van het controledictee wordt op social schools vermeld. Daarnaast staat het aangegeven op het huiswerkrooster.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema’s. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.

Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:

 • voorspellen

 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden

 • vragen stellen

 • relaties en verwijswoorden

 • samenvatten

Technisch lezen
De methode “Estafette” gebruiken wij om het technisch lezen te verbeteren. Met behulp van deze methode leren de kinderen vloeiend en vlot te lezen. De methode werkt met drie verschillende niveaus.

Schrijven
In groep 6 oefenen we, naast het aan elkaar schrijven, ook het blokschrift. Alle kinderen hebben in groep 4 een mooie vulpen van school gekregen. Hiermee schrijven we in de schriften van school. Voor deze vulpennen zijn vullingen aanwezig. Wanneer deze vulpen kwijt raakt of kapot gaat willen wij u vragen een nieuwe vulpen te kopen. Dit kunt u doen door uw zoon/dochter € 2,50 mee te geven. Via ons ontvangt hij/zij dan een nieuwe vulpen.

Engels

Elke week krijgen de kinderen Engelse les. We gaan het dit jaar o.a. hebben over de onderwerpen; boodschappen doen, reizen en gezondheid. Via het digibord vertelt teacher Regis elke keer waar de les overgaat. Ook kunnen we via het digibord filmpjes zien, liedjes horen en oefenen met de uitspraak van Engelse woorden.

Wereldoriëntatie
In groep 6 krijgen de kinderen van alle zaakvakken de samenvatting en vragenbladen mee naar huis om thuis te kunnen leren. In het huiswerkrooster is te zien wanneer er van welk vak een toets is.

Deze vakken komen wekelijks aan de orde:

 • Geschiedenis; de leerstof wordt chronologisch aangeboden. Er wordt gestart in de Prehistorie vervolgens komen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aan bod.

 • Aardrijkskunde; kinderen leren om verschillende grondsoorten en landschappen te herkennen. Ze maken kennis met de deltawerken, rivieren en kanalen en de industrie in Nederland. Een belangrijk onderdeel van aardrijkskunde is topografie. Dit jaar staat de topografie van Nederland centraal.

 • Natuur en techniek; onderwerpen als planten, dieren, bouwconstructies, eten en energie komen aan bod.

We ontvangen ook leskisten over verschillende thema’s en in het voorjaar krijgen we een buitenles in natuurgebied ‘De Bol’ aan de Lekdijk.

Studievaardigheden
Een nieuw vak in groep 6 is het vak Studievaardigheden. Bij dit vak leren de kinderen allerlei informatiebronnen te lezen, te verwerken en te begrijpen. Zo oefenen de kinderen met het lezen van kaarten, schema’s, tabellen en grafieken. Ook wordt geoefend met het lezen van studieteksten. 

Kunst,​ ​cultuur,​ ​natuur 
Op​ ​De​ ​Nieuwe​ ​Wiel​ ​wordt​ ​veel​ ​aandacht ​ ​besteed​  aan​ ​ culturele​ ​ en​ ​ kunstzinnige​ ​ vorming.​
Naast​ ​de​ ​projecten​ ​en​ ​voorstellingen ​​die​ ​we​ ​vanuit​ ​het​ ​kunstmenu​ ​en​ ​cultuurprogramma​ ​van Kunst​ ​Centraal​ ​aanbieden,​ ​doet​ ​de​ ​school ​ ​mee​  aan​ ​ het​ ​ Natuur-​ ​ en​ milieueducatieprogramma.

Creatieve ontwikkeling
Voor de creatieve vakken gebruiken wij de methode “Moet je doen”. Hierin staan lessen muziek, beeldende vorming en drama. Naast de methode bieden wij ook zelf creatieve lessen aan behorend bij een thema, jaargetijde of feest. 

Bewegingsonderwijs
Op maandag en donderdag hebben we gym in sporthal  ‘De Wiekslag’.