Schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders. De SR is een klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school. We spreken over onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing gerelateerd aan de school binnen de stichting.

De onderwerpen die op de vergaderingen ter sprake komen hebben te maken met:

- De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt.

- De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. de opvoeding van de kinderen.

- De wijze waarop de christelijke identiteit van de school tot uitdrukking komt.

Verder is de schoolraad betrokken bij het opstellen van officiële schoolstukken zoals de schoolgids, het strategisch meerjarenplan, het beleidsplan identiteit, maar ook bij de aanname van nieuw personeel op school. En wij zetten ons in voor de kerk- en schooldienst in samenwerking met de Geformeerde Kerk van Lopik.

In het afgelopen jaar hebben we deze onderwerpen besproken:

Beleidsplan identiteit
Er is binnen de SPCO een beleidsplan Identiteit. De afgelopen periode hebben wij ons bezig gehouden met de inhoud hiervan. U kunt denken aan de volgende punten; we vieren Sinterklaas, met kerst staat de geboorte van de Here Jezus centraal. Welke kinderboeken passen binnen de identiteit en de thema’s binnen de school.

Goede doelen
De SR gaat met de betreffende leerkracht van school jaarlijks in gesprek over de goede doelen die je als scholengemeenschap wil steunen, en in welke vorm de school, de leerkrachten en kinderen daaraan bij kunnen dragen. Naast geld ophalen en doneren voor ons zendingskindje zien wij ook de mogelijkheden van lokale doelen steunen, denk aan een bezoek aan het bejaardencentrum door de jongste groepen.

Startdienst in Gereformeerde Kerk te Lopik
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een startdienst gehouden in samenwerking met de Gereformeerde Kerk te Lopik. Een dienst waaraan leerkrachten en leerlingen van zowel De Nieuwe Wiel als de Regenboog uit Lopik meewerken. Het is een dienst waarin wordt stilgestaan bij het nieuwe schooljaar dat voor ons ligt en een nieuw seizoen van de kindernevendienst van de Kerk.

Dankdag
In 2015 is een start gemaakt met het uitgebreider vieren van Dankdag in samenwerking met Ds. Wouter Schraven, dominee van de Gereformeerde Kerk te Lopik. De dominee leidt een korte dienst op school om de basis van Dankdag aan de kinderen mee te geven. Waar komt Dankdag vandaan en wat houdt het in?

Vorig jaar schreven de kinderen een dankbriefje. Ik ben dankbaar voor …. Zo maak je de kinderen bewust voor wat ze hebben, hoe ze mogen leven en hier dankbaar voor te zijn. In de dienst werd een aantal van deze dankbriefjes anoniem gebruikt in het dankgebed.

Schoenmaatjes
Om de 2 jaar doet de school mee aan de landelijke de actie Schoenmaatjes. In 2015 hebben we voor het eerst voor een klassikale aanpak gekozen. Iedere groep stelde zich ten doel 10 dozen te versieren en gezamenlijk te vullen. Met elkaar schoenendozen vullen.

Kerk- en schooldienst
In februari van ieder jaar 2016 wordt de Kerk- en schooldienst gehouden in de Gereformeerde Kerk in Lopik. Het is iedere keer weer een feestje om met een thema aan de gang te gaan. De leerkrachten en leerlingen van de school maken er samen met de dominee een mooie en liefdevolle dienst van.

Schoolraad
De SR vergadert ongeveer eens in de drie maanden. U kunt met betrekking tot de identiteit van de school altijd met een van de leden van de SR-contact opnemen.

Samenstelling SR

Annet Eikendal, voorzitter
Wendy van Dijk, secretaris

Gerda Reissenweber

Sandra Igonoarhe

Bea de Vos

Mariska Antonius

Hier vindt u hetjaarverslag 2016-2017.