Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap (MR) geeft ouders en leerkrachten, die bij de school betrokken zijn, de mogelijkheid mee te praten over wat in en rond de school gebeurt. Ze behartigt de belangen van het personeel, ouders en leerlingen. Samen met personeelsleden, ouders, directie en de schooladviesraad (SR) werkt de MR mee aan een goed werk- en leefklimaat.

De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders en overlegt met de directie van de school over de algemene gang van zaken op school. De MR kan, gevraagd en ongevraagd, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag.

Naast de formele bevoegdheden is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. Onderwerpen die in MR-vergaderingen aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en sollicitatieprocedures van het personeel.

Jaarverslag MR

Samenstelling schooljaar 2022-2023

Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Tessa Vonk (Voorzitter)
Joanna Dekker-Rossa
Pim Kivits

Personeelsgeleding
Tonja Masseling
Miranda van Breugel

Contact

De MR vergadert ongeveer zes-acht keer per jaar. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op de MR. Als ouder kunt u een onderwerp voor de agenda van de MR indienen. Dit kunt u doorgeven aan één van de MR-leden. U kunt ook e-mailen naar MR.nieuwewiel@SPCO.nl