Wat leren we in groep 8?

Groep 8 is een jaar waarin veel dingen herhaald en verdiept worden. Groep 8 is ook het jaar waarin wij leerlingen verder voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Zij maken in dit jaar de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Spannend jaar dat groep 8, maar aan de andere kant ook een jaar om te tonen wat je allemaal al kan en te weten waar je trots op mag zijn. En jaar waarin hard gewerkt wordt, maar ook veel plezier wordt gemaakt en leuke dingen worden gedaan. Natuurlijk sluiten we het jaar af met een kamp en een musical. 

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 8 wordt de PBS-Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Bijbelverhalen
Wij werken met de methode “Kind op Maandag”. Dit is een methode waarin de verhalen uit de Bijbel en het woord van God centraal staan. De kinderen luisteren naar verhalen, we praten hierover en zingen liedjes. De methode volgt het kerkelijk jaar en sluit aan bij de methode “Kind op Zondag”.

Taal en lezen
Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken wij Taal Actief, met verwerking van de leerstof op de tablet. We besteden aandacht aan luister- en spreekvaardigheid, (voor)lezen en vertellen, verhalen schrijven en taalbeschouwing. Twee keer per week werken we aan de uitbreiding van de woordenschat. Gedurende drie weken worden basislessen gegeven aan de hand van een thema. Aan het einde van de derde week volgen een taaltoets en een controledictee. Drie keer per week oefenen we dictee worden de verschillende spellingscategorieën geoefend.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema’s. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie. Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:

● voorspellen

● ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden

● vragen stellen

● relaties en verwijswoorden

● samenvatten

De methode “Estafette” gebruiken wij om het technisch lezen te verbeteren. De methode wordt langzaam afgebouwd, waardoor er meer tijd is voor ‘vrij lezen’. De kinderen kiezen een boek uit de boekenkast op school of nemen een boek van de bibliotheek mee. We raden de kinderen van groep 8 B-boeken aan.

Rekenen
We werken met de methode “Rekenrijk”. We werken we met de nieuwste versie en verwerken de oefenstof op de tablet. De methode biedt afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werklessen aan. In een leerkrachtgebonden les worden nieuwe onderdelen uitgelegd. In een zelfstandig werkles gaan de kinderen zelf met de nieuwe onderdelen aan de slag. In groep 8 werken we aan de volgende onderwerpen:

  • Hoofdrekenen, alle bewerkingen

  • Breuken en procenten, kommagetallen

  • Rekenen met verhoudingen

  • Oppervlakte en inhoud berekenen

  • Verhaaltjessommen

  • Meten en meetkunde

Wereldoriëntatie
Bij geschiedenis beginnen we bij de drie koningen: Willem I, Willem II en Willem III. Vanaf daar gaan we door de tijd verder via de Eerste en Tweede Wereldoorlog naar de tijd van nu. Aardrijkskunde laat ons kennismaken met de verschillende werelddelen en de desbetreffende landen. Natuur en techniek gaat over evenwicht in de natuur, de opwarming van de aarde en hoe we aan andere energie kunnen komen. Ook de voortplanting van mens en dier staat halverwege het schooljaar centraal.

Engels
De kinderen in groep 8 durven Engels te spreken, informatie te vragen en een gesprekje te voeren in alledaagse situatie. Met de methode Take it Easy leren de leelringen enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden schrijven en de informatie te halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten. We bouwen verder aan hun woordenschat en leren meer veelvoorkomende, alledaagse woorden.

Creatieve ontwikkeling
Naast alle vakken wordt er in groep 8 ook nog aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Verder gaan we aan het eind van het jaar natuurlijk aan de slag met de musical. In die periode zijn we ook veel bezig met de creatieve ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal.

Overstap Voortgezet Onderwijs
In groep 8 bereiden wij de kinderen (en u) voor op het voortgezet onderwijs. In november hebben wij met u en uw kind een ‘driehoeksgesprek’. Hierin geeft u aan welk niveau u vindt passen bij uw kind. Dit wordt ook aan uw kind gevraagd. Het advies dat aan het einde van groep 7 is gegeven, wordt aangescherpt. In het najaar bezoeken wij met de gehele klas een aantal middelbare scholen, zodat de kinderen een beeld krijgen hoe het V.O. werkt. Via de mail houden wij u op de hoogte van de open dagen en de meeloopdagen.

In januari worden de laatste ‘gewone’ Cito-toetsen afgenomen. Hierna volgen er opnieuw oudergesprekken, waarbij het definitieve schooladvies gegeven wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de citoscores van de groepen 6 t/m 8, de motivatie en de werkhouding van uw kind. Na het definitieve schooladvies kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze.

Het inschrijven voor het V.O. is al afgerond voordat de Cito eindtoets, die halverwege april wordt afgenomen. De toets is niet meer bepalend is voor het advies, maar wel de mogelijkheid geeft om het advies positief bij te stellen.