Wat leren we in groep 5?

In groep 5 gaat uw kind verder met de stof waar groep 4 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 4 naar groep 5.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 5 wordt er veel aandacht besteed aan het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen volgens de stappen van Stop-Loop-Praat. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem.

Stop-Loop-Praat
Om ongewenst gedrag op tijd te stoppen en om erger te voorkomen leren we de kinderen de routine: Stop-Loop-Praat aan. Het is een simpele, duidelijke en makkelijke reactie. Stop is stop. Daarna loop je van elkaar weg. Gaat dat goed, wees dan trots op jezelf. Gaat het niet goed, dan praat je met een volwassene.

Bijbelverhalen
Wij werken met de methode “Kind op Maandag”. Dit is een methode waarin de verhalen uit de Bijbel en het woord van God centraal staan. De kinderen luisteren naar verhalen, we praten hierover en zingen liedjes. De methode volgt het kerkelijk jaar en sluit aan bij de methode “Kind op Zondag”.

Op maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Het geld dat we inzamelen komt ten goede aan ons adoptiekind Ravulu Korro.

Rekenen:
We werken met de methode “Rekenrijk”. We werken we met de nieuwste versie en verwerken de oefenstof op de tablet. De methode biedt afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werklessen aan. In een leerkrachtgebonden les worden nieuwe onderdelen uitgelegd. In een zelfstandig werkles gaan de kinderen zelfstandig met de nieuwe onderdelen aan de slag. In groep 5 gaan we vooral werken aan de volgende onderwerpen:

 • Tafels en deeltafels

 • Optellen en aftrekken tot en met 1000

 • Verhaaltjessommen

 • Meten en meetkunde

In groep 4 zijn de tafels van 1 t/m 10 aangeleerd. In de klas besteden we ook in groep 5 veel aandacht aan de tafels.

Taal/spelling:
Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken wij de nieuwste versie van Taal Actief, met verwerking van leerstof op de tablet. Op het gebied van taal behandelen wij de volgende gebieden:

 • luisteren en spreken

 • stellen (zelf iets schrijven)

 • taalbeschouwing (hoe maak je een zin)

 • woordenschat (het aanleren van zoveel mogelijk nieuwe woorden)

 • gebruik van informatieve middelen

 • spelling

Gedurende drie weken worden basislessen gegeven aan de hand van een thema. Aan het einde van de derde week volgen een taaltoets en een controledictee. Voor het controle- dictee kan uw kind ook thuis oefenen met het woordpakket wat rechtsbovenaan de pagina van groep 5 staat. De datum van het controledictee wordt in de weekbrief vermeld.

Daarnaast krijgen de kinderen 4x in de week een kort dictee van 10 woorden en een zin aangeboden. Vooral tijdens dit dagelijkse dictee worden de verschillende spellingscategorieën geoefend. Categorie 1 t/m 12 hebben de kinderen in groep 4 aangeleerd gekregen, dit bouwen we in groep 5 uit tot en met categorie 19.

Taal/begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt samen met het Jeugdjournaal en gebruikt teksten over actuele thema’s. Bij het thema hoort ook een filmpje met informatie.

Om de kinderen te helpen bij het lezen van teksten gebruiken we een stappenplan. Dit stappenplan geeft aanwijzingen voor het verwerken van de tekst voor, tijdens en na het lezen. Daarnaast kent de methode de volgende strategieën:

 • voorspellen

 • ophelderen van onduidelijkheden en moeilijke woorden

 • vragen stellen

 • relaties en verwijswoorden

 • samenvatten

Taal/technisch lezen:
De methode “Estafette” gebruiken wij om het technisch lezen te verbeteren. Met deze methode leren de kinderen vloeiend en vlot te lezen. De methode werkt met drie verschillende niveaus.

Schrijven:
In groep 5 oefenen we verder met het aan elkaar schrijven. Alle kinderen hebben in groep 4 een mooie vulpen van school gekregen die tot en met groep 8 mee gaat. Hiermee schrijven we in de schriften van school. Voor deze vulpennen zijn vullingen aanwezig. Wanneer deze vulpen kwijt raakt of kapot gaat willen wij u vragen een nieuwe vulpen te kopen. Dit kunt u doen door uw zoon/dochter 2,50 euro mee te geven. Via een leerkracht ontvangt uw zoon/dochter dan een nieuwe pen.

Wereldoriëntatie:
Nieuw in groep 5 zijn de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Deze vakken komen wekelijks aan de orde en aan het eind van elk hoofdstuk volgt een toets waarvoor de kinderen huiswerk meekrijgen.

 • Geschiedenis: de kinderen worden aan de hand van thema’s meegenomen in de geschiedenis van Nederland. Er wordt altijd uitgegaan van de leefwereld van het kind.

 • Aardrijkskunde: de kinderen maken kennis met onderwerpen uit de eigen omgeving zoals de plattegrond van de dierentuin, luchtfoto’s, het weer enz. Daarnaast snuffelen we aan de topografie van Nederland.

 • Natuur en techniek; onderwerpen als planten, dieren, apparaten, eten en energie komen aan bod.

We ontvangen ook leskisten over verschillende thema’s en we hebben verschillende buitenlessen in het Oerlemansbosje. Ook bezoeken we de boerderij.

Engels:
Elke week krijgen de kinderen Engelse les. We gaan het dit jaar o.a. hebben over de onderwerpen; kennis maken, eten & drinken, vrije tijd, de weg vragen en gezondheid. Via het digibord vertelt teacher Lenny elke keer waar de les overgaat. Ook kunnen we via het digibord filmpjes zien, liedjes horen en oefenen met de uitspraak van Engelse woorden.

Kunst,​ ​cultuur,​ ​natuur 
Op​ ​De​ ​Nieuwe​ ​Wiel​ ​wordt​ ​veel​ ​aandacht ​ ​besteed​  aan​ ​ culturele​ ​ en​ ​ kunstzinnige​ ​ vorming.​
Naast​ ​de​ ​projecten​ ​en​ ​voorstellingen ​​die​ ​we​ ​vanuit​ ​het​ ​kunstmenu​ ​en​ ​cultuurprogramma​ ​van Kunst​ ​Centraal​ ​aanbieden,​ ​doet​ ​de​ ​school ​ ​mee​  aan​ ​ het​ ​ Natuur-​ ​ en​ milieueducatieprogramma.

Creatieve ontwikkeling:
Voor de creatieve vakken gebruiken wij de methode “Moet je doen”. Hierin staan lessen muziek, beeldende vorming en drama. Naast de methode bieden wij ook zelf creatieve lessen aan behorend bij een thema of jaargetijde.

Bewegingsonderwijs:
Op maandag en donderdag hebben we gym in sporthal  ‘De Wiekslag’.