Wat leren we in groep 2?

In groep 2 staat spelen centraal. Door te spelen, leren kinderen te communiceren met elkaar, te delen, zich in een rol te verplaatsen, maar ook om te gaan met bepaalde situaties en emoties.

Spelend leren
Van spel worden de kinderen zo zelfstandig mogelijk en vergroten ze hun woordenschat en fantasie. Ook komen er andere diverse taal- en rekenvaardigheden in het spel naar voren. Kinderen zijn bijvoorbeeld aan het tellen als ze in een winkel spelen of vergroten het visueel inzicht bij het bouwen in de bouwhoek.
Kinderen leren door te zetten als iets tegenzit, plannen van werkjes en geconcentreerd bezig te zijn. Ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. De kinderen ontwikkelen een duidelijk zelfbeeld en kunnen zelfstandig taken uitvoeren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op de Nieuwe Wiel worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald. Elke week staat een PBS-Kanjerregel centraal bijvoorbeeld ‘we gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘we geven complimenten aan elkaar’. Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit om het positieve gedrag te belonen en stimuleren. Dit fiche gaat in een piekenbuis en wanneer deze vol is volgt er een beloning/viering. Hierdoor zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas en op school.
In groep 2 wordt er veel aandacht besteed aan emoties en het zelf oplossen van een probleem; probeer eerst zelf aan te geven dat je iets niet leuk vindt en vraag het kind om te stoppen volgens de stappen van stop - loop - praat. Wanneer het kind doorgaat, mag je de juf vragen te helpen met het oplossen van het probleem.

Bijbelverhalen
De kinderen vertellen in de kring hun belevenissen en luisteren naar een Bijbelverhaal. We zingen liedjes en bidden. We gebruiken de methode Kind op Maandag.

Thema’s en letters
In groep 2 werken we aan de hand van thema’s en dit is te zien op onze themakast. We bieden bij elk thema één of meerdere letter(s) aan en laten deze zichtbaar zien in de “letterflat”. De kinderen zoeken spullen/plaatjes waar die letter in voorkomt en mogen dit meenemen voor in de “letterflat”. Zo worden de letter en klank ‘zichtbaar’ voor de kinderen.
In groep 2 bereiden we ons voor op groep 3. Zo bieden we voorbereidende schrijflessen aan en zijn er meerdere werkjes die de kinderen zelf inplannen via een weektaak.

Taalontwikkeling
Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwen de kinderen een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.
Onderzoek heeft uitgewezen dat taalvaardigheden van jonge kleuters samenhangen met het gemak waarmee ze later gaan lezen en spellen. Tijdens de taalactiviteiten leren de kinderen o.a.:Vergroten van de woordenschat

 • Nazeggen van zinnen en korte versjes

 • Herkennen van klanken

 • Samenvoegen van klanken en klankgroepen, maar ook het 'hakken' van woorden

 • Rijmen

 • Diverse letters visueel en auditief herkennen

 • Hun naam schrijven

 • Goede zinsbouw gebruiken

 • Vloeiend en verstaanbaar praten

Rekenontwikkeling

Rekenen in groep 2 is vooral tellen. Kinderen tellen tot 20 en we stimuleren om nog verder te tellen. De kinderen kunnen vaak de getalrij van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog weinig betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als een kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent.

In groep 2 krijgen kleuters gaandeweg het 'echte tellen' onder de knie. Ook worden de kinderen vertrouwd gemaakt met rekentermen als 'erbij' en 'eraf', 'meer' en 'minder'. Ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/naast/achter, cirkel/vierkant/driehoek, enz.). Veel rekenkundige begrippen zitten verborgen in opdrachten als het bouwen met blokken, buitenspel, werkjes en puzzels. 

Tijdens de rekenactiviteiten leren de kinderen o.a.:

 • Tellen tot 20.

 • Cijfers herkennen tot 20.

 • Snel herkennen van aantallen tot 6 zonder te tellen.

 • Tellen tot 20 en terug.

 • Cijfers herkennen tot 20.

 • Tellen in stappen van 2, 5 en 10.

 • Tellen vanaf een willekeurig getal.

 • Wat staat er voor het getal en welk getal komt erna.

 • Hoeveelheden sorteren en ordenen.

 • Kleuren en vormen.

 • Seizoenen, maanden, dagen van de week.

 • Begrippen als vandaag, gisteren en morgen.

 • Optellen en splitsen van getallen tot 12.

 • Rekenbegrippen kennen, ordenen en vergelijken

Natuurlessen

In de thema’s voegen wij vaak ook een leskist toe die komt vanuit de Natuur en Milieueducatie programma’s waar wij als school aan mee doen. Bijvoorbeeld over kriebelbeestjes, vlinders, champignons kweken, vogels etc. Deze leskisten zijn erg leuk en leerzaam. Ook gaan we met de kinderen 1 keer per jaar naar ‘kabouter Oer” in het Oerlemansbosje in Lopik.

Uiteraard doen ook wij aan kunstzinnige vorming. Elk jaar krijgen we uitnodigingen vanuit Kunst Centraal waarbij de kinderen naar een voorstelling gaan, kennis maken met een schrijver, met muziek etc.

Grove en fijne motoriek

De kinderen in groep 2 verbeteren hun grove motoriek door gymnastiek en het buiten spelen. Denk aan huppelen, hinkelen, rennen, springen, touwtje springen, balanceren, vangen en gooien, duikelen, koprollen, mikken, schommelen, klimmen en klauteren, tikkertje en bewegen op muziek.

De fijne motoriek wordt gestimuleerd tijdens de werkjes. De kinderen leren de juiste pengreep te hanteren, binnen de lijntjes te kleuren, verven, schrijfbewegingen te maken, vouwen, knippen en plakken, scheuren, prikken, puzzels maken, rijgen en bouwen.

Engels

Vanaf groep 1 bieden we de leerlingen wekelijks Engels aan. Wij gebruiken hiervoor I pockets. Tijdens deze lessen wordt zoveel mogelijk in het Engels gepraat. Voor de jongste kleuters soms nog best lastig, maar ze worden snel wijs. Tijdens een les Engels wordt er een boek in het Engels voorgelezen, leren de kinderen een liedje en wordt er aandacht besteed aan een onderwerp zoals de kleuren, tellen, seizoenen en andere thema’s die dicht bij de kleuters staan. Gaandeweg het jaar is het mooi om te merken dat steeds meer kinderen begrijpen wat er wordt gezegd en zelfs al woordjes meepraten in het Engels. Het doel is ook niet dat de kinderen al veel woordjes en zinnen in het Engels kunnen zeggen, maar dat ze spelenderwijs in aanraking komen met de Engelse taal.