Wat leren we in groep 7?

In groep 7 gaat uw kind verder met de stof waar groep 6 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 6 naar groep 7. Verder zullen er dit leerjaar een aantal belangrijke dingen zijn als het Landelijk Verkeersexamen en de pre-adviezen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Door de hele school heen worden de afgesproken en ingeoefende PBS-Kanjerregels wekelijks herhaald en de actuele regel die centraal staat, is vermeld op Social Schools. Bijvoorbeeld: ‘We gebruiken vriendelijke woorden’ of ‘We geven complimenten aan elkaar’

Bij het zien van goed gedrag delen de leerkrachten fiches uit en bij een volle spaarbuis volgt een viering. Zo zijn alle kinderen betrokken bij het verzorgen van een goede en veilige sfeer in de klas.

In groep 7 wordt de PBS-Kanjermethode, zoals deze al van jongs af aan door de school wordt aangeleerd, gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren en rekening houden met elkaars gevoel en emoties.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Bijbelverhalen
Elke week vertellen we verhalen uit de Bijbel, we praten erover met de kinderen, zingen liedjes en bidden. We gebruiken de methode Kind op Maandag.  Wilt u weten welk verhaal centraal staat? Die kunt u vinden op verhalen Kind op Maandag

Taal en lezen
Spelling, taal en begrijpend lezen staat dagelijks op het programma in groep 7. We werken met taal en spelling volgens de methode ‘Taal actief’. Deze lessen worden zowel op de chromebooks als op schrift verwerkt. Woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven komen hierin allemaal aan bod. De kinderen gaan verder met het leren van zinsontleding, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp etc. Ook gaan ze verder met het benoemen van woordsoorten, het zogenaamde taalkundig ontleden. Hiernaast wordt er veel gedaan het oefenen en aanleren van de spellingregels en is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Dit alles verhoogd de taalvaardigheid van de leerlingen. In groep 7 wordt ook een start gemaakt met werkwoordspelling. Waarin ze beginnen met de tegenwoordige tijd en dit vervolgens uitgebreid wordt naar de verleden tijd. Begrijpend lezen wordt gegeven volgens de methode Nieuwsbegrip. De strategieën voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden worden hier geoefend met teksten over actuele onderwerpen.

Rekenen
De kinderen rekenen op de chromebook. Daarnaast gebruiken we wisbordjes wanneer de leerkracht een som opgeeft. Zij kan direct zien of de kinderen de bewerking begrijpen. Naast de opdrachten uit de les werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen.

In groep 7 werken we onder andere aan de volgende doelen met rekenen:

  • Getallen tot en met 1.000.000. De leerlingen leren de verschillende manieren van uitspreken en de schrijfwijze van grote getallen.

  • Optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 en het cijferen tot en met 10.000 aan de orde. Gebruik van de structuur van het getal is belangrijk. Optellen en aftrekken met kommagetallen is een nieuw doel.

  • Vermenigvuldigen leerlingen handig met grote getallen, samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen. In groep 7 leren de leerlingen het cijferend vermenigvuldigen met hele getallen en kommagetallen.

  • Delen met kommagetallen en het schattend delen. Grote deelsommen via de hapsnap manier (herhaald aftrekken) wordt in groep 7 geïntroduceerd. In eerste instantie wordt gedeeld met een kleine deler.

  • Breuken: naast de begripsvorming (vereenvoudigen en vergelijken van breuken) ook breuken op te tellen en af te trekken. De leerlingen ontdekken de relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten.

  • In groep 7 worden procenten geïntroduceerd. De leerlingen leren kortingen en de nieuwe prijs berekenen (handig, schattend of via de 1%regel). Ook de relatie tussen procenten, breuken en verhoudingen wordt gelegd.

Wereldoriëntatie
Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 7 de topografie van Europa. de verschillende landen, (hoofd)steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst, en krijgen de kinderen lessen in verkeer. In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen.

Kunst, cultuur en natuur
Op​ ​De​ ​Nieuwe​ ​Wiel​ ​wordt​ ​veel​ ​aandacht ​ ​besteed​ aan​ ​ culturele​ ​ en​ ​ kunstzinnige​ ​ vorming.​
Naast​ ​de​ ​projecten​ ​en​ ​voorstellingen ​​die​ ​we​ ​vanuit​ ​het​ ​kunstmenu​ ​en​ ​cultuurprogramma​ ​van Kunst​ ​Centraal​ ​aanbieden,​ ​doet​ ​de​ ​school ​ ​mee​ aan​ ​ het​ ​ Natuur-​ ​ en​ milieueducatieprogramma.

Engels
Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 7 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren. Ze breiden hun woordenschat uit, oefenen gesprekjes en maken een begin met de Engelse grammatica. Tijdens deze les spreken we alleen maar Engels.

Creatieve ontwikkeling
Naast alle vakken wordt er in groep 7 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Dit doen ze vaak vanuit een thema zodat het betekenisvol is voor de kindere.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal.