Leerlingontwikkelingsvolgsysteem

Om de ontwikkeling van ieder kind optimaal te volgen werkt de school met het leerlingontwikkelingsvolgsysteem (LOVS) van Cito voor technisch en begrijpend lezen, studievaardigheden, spelling, rekenenen wiskunde. In de groepen 1 en 2 gebruiken we het observatiesysteem Leerlijnen van Driestar Educatief. 
 Voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling gebruiken wij hetleerlingontwikkelingsvolgsysteem van de Kanjertraining. Deze toetsen en observaties geven, samen met de ervaringen van de leerkracht met het kind, een betrouwbaar beeld van het functioneren van het kind in de klas.


Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats, waarin toetsen/observaties en andere ervaringen worden besproken. Er vindt ook specifiek leerling-overleg plaats voor onder- en bovenbouw. Deze overlegmomentenworden gekoppeld aan een gesprek met onze schoolbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst. De gegevens van het LOVS en/of de ervaringen van de leerkracht(en) kunnen aanleiding geven tot uitbreiding van de zorg voor het kind. Daarnaast hanteert de school methode-onafhankelijke toetsen volgens een toetskalender. Hierop staat aangegeven wanneer er toetsen/observaties plaatsvinden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Beginnende geletterdheid in de groepen 1 en 2;
  • observatieformulieren voor sociaal emotionele ontwikkeling;
  • Cito leestoetsen, waarmee we de vorderingen in het technisch lezen meten in de groepen 3-8 en het begrijpend lezen in de groepen 4-8;
  • Cito spellingtoetsen in de groepen 3-8;
  • Cito rekentoetsen in de groepen 3-8;
  • Cito eindtoets in groep 8.

Het digitale LOVS waarin alle leerlinggegevens worden bijgehouden is Parnassys

Meer informatie kunt u lezen op de website van CITO.