Zorg en begeleiding van lerlingen

Op De Nieuwe Wiel wordt de zorg voor leerlingen op een goede en verantwoorde manier vormgegeven. Dit is nodig om aan te sluiten bij de manier van leren van een leerling. Als u hier meer over wilt weten kunt u hieronder verder lezen want onderstaande geeft u een helder beeld van de uitgebreide zorg die er aan elke leerling geboden wordt.
 
Dit is iets waar we trots op zijn en wat we ondertussen al goed kunnen omdat we al 8 jaar met de 1-zorgroute werken! 
 
Wat is de 1-zorgroute?
De 1-zorgroute is een manier om de zorg in de school vorm te geven. Wat centraal staat is de afstemming tussen de lesstof en de onderwijsbehoeften (= de behoefte van een leerling om te kunnen leren) van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en die worden gerespecteerd. De 1-zorgroute biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een soort handleiding hoe de leerling leert. De leerkrachten denken vanuit wat een leerling kan in plaats van benoemen van wat een leerling niet kan.
 
Waarom de 1-zorgroute?
- Door het werken met de 1-zorgroute komt er een samenhang in de zorg aan de leerlingen. Alle stappen in de zorg zijn volgens een bepaald stramien en eenduidig voor iedereen.
- Er kan constant gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
- De leerkrachten werken heel doelgericht.
- Iedere school moet bezig zijn met passend onderwijs. Passend onderwijs is een verplichting voor schoolbesturen om voor elk kind een passend arrangement van onderwijs en zorg te bieden. Scholen kunnen dit niet altijd zelf en moeten samenwerken met andere (speciale) scholen. Ouders hebben hiermee een grotere vrijheid in het kiezen van een school.
 
Hoe ziet de 1-zorgroute eruit in De Nieuwe Wiel?
Er is een cyclus van het werken met groepsplannen. De leerkrachten hebben de groepsplannen van de vorige leerkrachten en kunnen direct inspelen op de behoeften van de leerlingen. De leerkrachten kunnen dus vanaf schooldag 1 verder met waar de leerling gebleven is. Er worden in
De tweede schoolweek kleine aanpassingen gedaan in de groepsplannen in verband met de groepswisselingen (bijvoorbeeld als er groepen bij elkaar komen).
Stap 1 van een nieuwe cyclus is het maken van een groepsoverzicht. Dit doen de leerkrachten in november, januari en juni. In het groepsoverzicht staat:
- Toetsuitslagen van methode toetsen en van CITO toetsen (methodeonafhankelijke toetsen).
- Observaties van de leerkracht. De leerkracht kijkt goed wat werkt bij een leerling. Hoe reageert deze leerling op een bepaalde instructie? Hoe komt bepaald gedrag tot stand?
- Analyses van werk van de leerlingen. De leerkracht kijkt goed naar gemaakt werk om op tijd denkfouten te kunnen herstellen.
- Gesprekken met de kinderen (ouders). Kinderen weten zelf goed wat ze kunnen of niet kunnen, wat ze graag of minder graag doen, wat ze willen leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Een gesprek creëert betrokkenheid en verbetert de relatie tussen de leerling en de leerkracht. De leerling is gemotiveerd om actief mee te doen. Gesprekken tussen ouders en leerkrachten zorgen voor een betere en actievere samenwerking.
- Welke leerlingen er de komende periode extra aandacht nodig hebben. Het gaat niet alleen om leerlingen die moeite hebben met de leerstof maar ook om leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. Het gaat ook om leerlingen die een andere leerstijl hebben dan de meeste leerlingen in de groep, bijvoorbeeld leerlingen met een korte concentratieboog.
 
Wat is een groepsplan?
Als het groepsoverzicht af is kan de leerkracht een groepsplan schrijven. Hierin staat beschreven wat de komende periode aan bod komt qua leerstof voor de hele groep (basisgroep). Ook is er bijzondere aandacht voor enkele leerlingen omschreven in de subgroepen. Dat zijn leerlingen die zijn opgevallen tijdens de afgelopen periode en tijdens het maken van het nieuwe groepsoverzicht.
 
Wat is een subgroep?
Er wordt gekeken of er meerdere leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften zijn. Zij vormen een subgroep en krijgen naast de korte klasseninstructie nog extra instructie aan de instructietafel. Dit is een groepstafel in de klas. Dit zijn kostbare momenten waarop de leerkracht extra zorg kan bieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende subgroepen. De subgroepen krijgen extra lesstof en/of verdiepingstof of herhalingsstof.
   
Wat is zelfstandig werken?
De klas zal zelfstandig moeten kunnen werken en de leerlingen moeten kunnen omgaan met de klassenregels over zelfstandig werken. Hier wordt uiteraard veel aandacht aan besteed in de klas. Een voorbeeld van materialen die worden ingezet tijdens het zelfstandig werken zijn de
dobbelsteen en het stoplicht. Over deze materialen heeft u tijdens de informatieavond iets gehoord. Voor de basisgroep en de subgroepen worden doelen, inhoud en aanpak, organisatie en evaluatie beschreven in het groepsplan.
De kracht van de 1-zorgroute is het clusteren van de zorgleerlingen.
Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van instructietijd en leertijd.
Soms zijn er leerlingen met een individueel handelingsplan. Dit zijn leerlingen die een eigen leerlijn volgen en op hun eigen niveau werken.
 
Wat is een groepsbespreking?
Als alle plannen af zijn volgt er een groepsbespreking. De leerkracht bespreekt de plannen met een schoolbegeleider, de directeur en de ib-er. Tijdens de groepsbespreking wordt gesproken over:
- De evaluatie van het vorige groepsplan.
- Het nieuwe groepsoverzicht en groepsplan.
- Aanmelding van een leerling bij de leerling-bespreking. Het kan zijn dat een leerkracht nog vragen heeft over de onderwijsbehoeften van een leerling en niet goed weet wat hij/zij deze leerling het beste kan bieden. Dan kan deze leerling besproken worden in een leerling-bespreking. Voor en na de leerling-bespreking is er overleg met de ouders. Ouders worden goed op de hoogte gehouden en spelen een belangrijke rol. De ouders kunnen ervaringen inbrengen en meedenken over de aanpak van hun kind. School en ouders voelen zich samen verantwoordelijk. Bij de leerling-bespreking is de leerkracht aanwezig, samen met de ib-er en de schoolbegeleidster van de schoolbegeleidingsdienst CED-groep. Zij toetst ook leerlingen indien nodig en adviseert ons op aanvraag.
 
Het hele jaar door kunnen collega’s vragen stellen en hulp vragen bij het zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de directeur en de ib-er. Elke maand komt het zorgadviesteam bij elkaar.
 
De school maakt ook gebruik van begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband. Dit is een verband waar alle scholen uit de regio bij aangesloten zijn.
 
“Om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs.”