Voortgezet onderwijs

Hoe werkt de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs?
In groep 8 van de basisschool wordt er een beslissing genomen over welke soort voortgezet onderwijs de kinderen gaan volgen.
De basisschool geeft een advies waarvan wordt verwacht dat de leerling meerdere jaren op dit niveau met succes kan werken. Het voortgezet onderwijs zorgt samen met de basisschool voor een overdracht. Voor de nieuwe school zijn niet alleen toetsgegevens belangrijk, maar ook de sociale achtergronden en interesses van leerlingen.
De basisschool wordt door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden over de vorderingen van leerlingen. Zo kunnen wij nagaan of de adviezen in de daarop volgende jaren aangepast dienen te worden.
 

Tijdpad advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs:

Groep 7:
Februari en mei: Tijdens de tien minuten gesprekken wordt een denkrichting aangegeven over een passend uitstroomniveau voor uw kind.
 
Groep 8:
November: Er wordt een voorlopig advies gegeven tijdens een gesprek waar de leerling en de ouders/verzorgers bij aanwezig zijn.
Januari: Cito-toetsen midden groep 8 worden afgenomen.
Februari: Definitief advies Voortgezet Onderwijs tijdens tien minuten gesprekken. Het kan incidenteel voorkomen dat er in het adviesgesprek nog geen advies gegeven kan worden. Wij vragen u hier rekening mee te houden.
April: Cito Eindtoets.
Bij een afwijkend advies voor de Cito Eindtoets volgt een gesprek met de ouders. Wanneer het resultaat van de Eindtoets lager is dan het schooladvies, zal het schooladvies gevolgd worden.
Wanneer het resultaat van de Eindtoets hoger is dan het schooladvies, kan het schooladvies aangepast worden.
 
Hoe komt het schooladvies tot stand?
 
Het advies van de basisschool hangt af van een aantal punten:

  • Er wordt gekeken naar het CITO LOVS groep 6 t/m groep 8
  • Er wordt gekeken naar motivatie, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8
  • CITO Eindtoets groep 8

 
Aanmelden op het Voortgezet Onderwijs?
 
-       Januari: Ouders geven schriftelijke toestemming aan het digitaal uitwisselen van gegevens uit het leerlingvolgsysteem aan het Voortgezet Onderwijs.
-       Februari: In de maand februari/maart leveren de basisscholen een dossier aan bij de scholen voor het Voortgezet Onderwijs.
-       Maart: Ouders melden hun kind aan bij de betreffende school.
Een interne toelatingscommissie beslist op grond van deze gegevens of uw zoon/dochter kan worden toegelaten en op welk niveau hij/zij geplaatst wordt. De leerkracht(en) van groep 8 geven hierbij de juiste procedure aan.
-       April: Ouders ontvangen bericht over de plaatsing van hun kind op de school van hun keuze.