Pedagogisch klimaat en PBS

PBS: Positive Behavior Support
De Nieuwe Wiel is een PBS school. PBS is een aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. PBS is onderdeel van het Sociaal Veiligheidsplan. Dit ligt op school ter inzage.

Om dit PBS doel te bereiken hebben we vier waarden bepaald die wij als school nastreven. Een PBS school heeft samen met de kinderen vier kernwaarden gekozen die voor ons belangrijk zijn. Onze kernwaarden zijn Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Plezier. Bij elk van deze kernwaarden hebben we afspraken gemaakt. Onze afspraken zijn:

Veiligheid:

 • We lopen rustig door de school
 • We praten met zachte stem
 • We houden handen en voeten bij onszelf

Verantwoordelijkheid:

 • We zijn stil als dat nodig is
 • We ruimen onze spullen netjes op
 • We werken netjes en rustig
 • We zijn zorgzaam voor elkaar
 • We houden ons aan de regels

Respect:

 • We stoppen als een ander dit aangeeft
 • We gebruiken vriendelijke woorden
 • We houden rekening met elkaar
 • We luisteren om elkaar te begrijpen
 • We zijn voorzichtig met spullen

Plezier:

 • We geven complimenten aan elkaar
 • We spelen en delen samen
 • We genieten van elke dag

Complimenten geven vinden we belangrijk, ze stimuleren kinderen om goed gedrag te laten zien. ‘Positief gedrag voordoen’ en ‘goed gedrag complimenteren’ bevordert een goed leerklimaat.De complimenten zijn gericht op afgesproken speerpunten die in een bepaalde periode centraal staan.
Met PBS maken we concreet welk gedrag we van leerlingen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch positief te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan de regels/gedragsverwachtingen te houden en gewenst gedrag te laten zien.

PBS richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Ouders worden door middel van de weekbrief, de website en ouderavonden op de hoogte gehouden en betrokken bij PBS. Van hen verwachten wij dat zij, net als het team en de kinderen, zich houden aan bovenstaande waarden in contact met alle betrokkenen van school.
Vanuit PBS verzamelen we data, brengen we de huidige situatie in beeld en meten we de veranderingen na het oefenen van gewenst gedrag.

 

Kanjermethode

Naast PBS gebruiken we de Kanjermethode (lessen sociale en emotionele vorming) om kinderen te leren op een goede manier met zichzelf en de ander om te gaan. De Kanjerregels zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Kanjertraining wil de leerlingen bewust maken van hun eigen gedrag door middel van verhalen, opdrachten en oefeningen. Door middel van verschillende kleuren petjes maken we de verschillende soorten gedrag herkenbaar voor de kinderen. Een zwart petje staat voor pestvogelgedrag, een rode pet van apen gedrag (uitlachen; overal een grapje van maken), een gele pet voor konijntjesgedrag (bang zijn, niets durven zeggen) en het witte petje voor kanjergedrag (duidelijk durven zeggen wat je wilt en niet wilt).

De doelstellingen van de kanjertraining zijn:

 • pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • leerlingen durven zichzelf te zijn
 • leerlingen voelen zich veilig
 • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • leerlingen durven hun gevoelens onder woorden te brengen

leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen