Ouderportaal Parnassys
Als school wil De Nieuwe Wiel ouders snel en goed informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Ook uit de ouderenquête kwam naar voren dat dit een wens is van ouders. Daarom bieden we u de mogelijkheid aan om de resultaten van (methode)toetsen en het rapport via het Ouderportaal van Parnassys in te zien. ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen bewaren. Het gaat daarbij zowel om administratieve gegevens als om toetsgegevens. 

Vanaf nu krijgt u de mogelijkheid om de toetsgegevens van hun kinderen in te zien en evt. administratieve correcties door te geven.

Wij denken dat het goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw eigen kind(eren). Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar aanvullend. Het is een mogelijkheid om betrokkenheid op het schoolleven te ondersteunen. Samen bereiken we meer!

De  inhoud en lay-out van de modules kunnen wij als school niet instellen, dit gebeurt door Parnassys zelf.

Klikt u hieronder op de link, dan komt u vanzelf op de juiste pagina van het ouderportaal terecht:
https://ouders.parnassys.net

U ontvangt als uw kind op school begonnen is een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Als u niets heeft gehad, graag even een mailtje aan: nieuwewiel@spco.nl.

Met deze gegevens kunt u inloggen. Het is handig om dit wachtwoord bij de eerste keer inloggen te kopiëren en te plakken vanuit het mailbericht. Vervolgens kunt u het op een eenvoudige manier wijzigen in een eigen wachtwoord. Klik daarvoor rechts bovenin. Klik daarna op Profiel Als u op profiel klikt, krijgt u een keuzemenu met “gebruikersnaam wijzigen” en “wachtwoord wijzigen”. U kunt dan het wachtwoord aanpassen.
 Na het inloggen ziet u:  Startpagina (home-huisje)

Menu linksboven
Linksboven ziet u de naam van uw kind(eren). Zodra u op de naam van uw kind klikt, opent een venster met de volgende tabbladen:

Rapporten:
Digitaal ziet u hier hetzelfde rapport als uw kind mee naar huis krijgt in de rapportmap. Let op: voor het rapport van eerdere jaren moet u het goede schooljaar selecteren.

Toetsen:
Landelijke Cito toetsen (bovenaan)
We noemen ze ook wel niet-methodegebonden toetsen. Het doel van het toetsen is de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over een aantal jaren te volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep.

Voor een methodegebonden toets kan een kind thuis oefenen bijvoorbeeld door het huiswerk te leren, maar bij de Cito-toetsen is dit niet zo. Deze toetsen worden in januari/februari en mei/juni afgenomen.
U kunt de toetsuitslagen van verschillende schooljaren inzien. Voor de vorige jaren kunt u onderaan de pagina het schooljaar van uw keuze aanklikken.

Citoscores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E. De scores betekenen het volgende:

A      De 25% hoogst scorende leerlingen
B      De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren
C      De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren
D      De 15 % leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren
E      De 10% laagst scorende leerlingen

Soms staat er ook een + of – achter. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score.
Deze landelijke toetsen worden afgenomen van groep 3-8 (en een aantal in groep 2 ). Tijdens de toetsperiode zullen de resultaten tijdelijk niet zichtbaar zijn.  Deze worden op één moment (voor rapport) weer opengezet.

Alle methodetoetsen
Dit zijn de toetsen die we regelmatig afnemen bij onze methodes (geldt vanaf groep 3). Ze toetsen de leerstof van een blok of thema. Als u een vak aanklikt, ziet u rechts de uitslagen van de toetsen.

Bij rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling, kunt u ook op een toetsuitslag klikken, dan ziet u een onderverdeling in cijfers. De cijfers hebben een bepaalde kleur: blauw=goed, groen=voldoende,

Oranje= matig,  rood= onvoldoende.

Bij deze vakken willen we de volgende opmerkingen plaatsen:

De toetsen bij deze vier vakken zijn voor ons toetsen om te kijken waar de kinderen nog moeite mee hebben. We gebruiken de uitslagen om kinderen te helpen waar nodig. 

Help, een onvoldoende!
Kinderen halen onvoldoendes. Voor de leerkracht is dit een signaal dat de leerstof op dit onderdeel niet beheerst  wordt. Hij/zij zal in de komende les of periode het kind hierin extra begeleiden en laten oefenen. Onvoldoendes hoeven geen reden te zijn om een leerkrachtgesprek aan te vragen. Wanneer er een dalende trend is zal de leerkracht u informeren en samen met u bespreken hoe we uw kind hierin gaan begeleiden.
Wanneer u een onvoldoende ziet bij uw kind vragen we u hier met wijsheid mee om te gaan. Kijk naar uw kind en bepaal zo of en hoe het nodig is om dit met uw kind te bespreken. 

Verschil Methodetoets en Cito toets
De ervaring leert dat kinderen vaak relatief hoog scoren op methodetoetsen, maar dat ze op de landelijke CITO toetsen een stuk lager scoren, omdat daar de  vraagstelling complexer is (niet afgebakend per onderwerp). Ook is het zo dat methodetoetsen een korte periode meet wat een kind heeft geleerd, de CITO-toetsen bestrijken een langere periode. Daardoor kan er verschil zijn in de resultaten tussen de landelijke (niet-methode gebonden) toetsen en de methodetoetsen.

Over …. (naam van uw kind)
Hier vindt u de persoonsgegevens zoals wij die in ons systeem hebben staan. U kunt daarin ook wijzigingen aanbrengen (via het potloodje). Die krijgt de beheerder (directeur) in de mail en die kan dan definitief wijzigen.

Menu rechtsboven
Profiel: Hier vindt u uw persoonsgegevens. Ook deze kunt u wijzigen via het potloodje.
School: Hier vindt u de schoolgegevens en de namen van de leerkrachten.
Wilt u van het ene onderdeel naar het andere? Door links bovenin op het icoon “huis” te klikken, komt u steeds weer bij de beginpagina terecht.