Wederzijdse verwachtingen

SPCO Groene Hart heeft voor haar scholen een opzet gemaakt voor een gedragscode voor ouders waarbij de regels handhaafbaar en algemeen acceptabel zijn. De Nieuwe Wiel werkt vanuit de basishouding waarin vertrouwen, verbinding aangaan met elkaar en rekening houden met elkaar het belangrijkste uitgangspunt is. Hieronder kunt u lezen wat u als ouder van onze school kunt verwachten en wat wij van u als ouders verwachten.

Wat kunnen ouders van onze school verwachten?

 • De school respecteert de identiteit van de ouders. 
 • De school communiceert op correcte en respectvolle wijze naar de ouders/verzorgers en zorgt in overleg met ouders/verzorgers voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat is, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind.
 • Leerkrachten zijn aanspreekbaar op hun omgang met de kinderen.
 • De school informeert ouders/verzorgers 3 keer per jaar over de vorderingen van hun kind(eren) d.m.v. oudergesprekken. Tevens wordt het schooljaar gestart met de startgesprekken om ouders te leren kennen.
 • Ieder kind krijgt 3 keer per schooljaar een rapport mee naar huis.
 • De school werkt aan een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen.
 • De school werkt met een pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken. 
 • De leerkrachten houden wekelijks tijd vrij voor ouders/verzorgers die vragen hebben; ouders weten hoe ze de leerkracht kunnen bereiken. 
 • Indien gewenst, wordt er binnen een week een afspraak gemaakt met ouders/verzorgers die vragen hebben door leerkrachten of directie.
 • Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van het kind.
 • De school draagt bij aan begrip voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.
 • Leerkrachten zorgen voor een goede verdeling van de aandacht voor alle leerlingen in de groep. 
 • De school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van ouders/verzorgers en kinderen. 
 • De school zorgt voor een goede communicatie met de ouders/verzorgers door:
  • een jaarlijks aangepaste ouderkalender met de jaarplanning voor ouders/verzorgers        
  •  een schoolplan (voor 4 jaar)
  • de wekelijkse nieuwsbrief
  • een informatiepakket voor nieuwe ouders
  • een informatie-avond aan het begin van het schooljaar        
  • tienminutengesprekken in november en maart en aan het einde van het schooljaar        
  • een actuele website        
  • telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is        
  • adequaat e-mail verkeer.

Wat verwacht de school van ouders/verzorgers?

De school verwacht van ouders/verzorgers dat:

 • zij de identiteit van de school respecteren.
 • zij op correcte en respectvolle wijze communiceren naar de school en zorgen voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat zijn, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind. 
 • zij aanspreekbaar zijn op hun omgang met de kinderen. 
 • zij er voor zorgen dat hun kinderen op tijd op school komen.
 • zij er voor zorgen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen.
 • zij belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun kind(eren) door minimaal twee maal per jaar aanwezig te zijn op ouderavonden, informatie-avonden en bij tien-minutengesprekken. 
 • zij met hun kinderen op een positieve manier over school praten en hen een positieve schoolhouding bijbrengen. 
 • zij er op toezien, voor zover van toepassing, dat hun kinderen hun huiswerk maken. 
 • zij regelmatig en op gepaste wijze relevante informatie aan school doorgeven over hun kind. 
 • zij er op toe zien dat hun kinderen de leerplicht nakomen. 
 • zij begrip tonen voor het gedrag van kinderen met speciale onderwijsbehoeften en de afspraken daarover met de leerkrachten nakomen. 
 • zij met hun vragen en zorgen naar de leerkracht stappen en in tweede instantie, zo nodig naar de directeur gaan.