Verzekeringen

Ongevallenverzekering 
Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoorts.

Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht.
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). In het standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen (waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school).
 
Aanvullende verzekering 
In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen dekt een aanvullende verzekering dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de school of medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug. U kunt als ouder uw kind aanvullend vezekeren tegen bovengenoemde risico’s via: www.leerlingenverzekering.nlDe premie per leerling bedraagt € 29,00 per jaar.
Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl

Ouderhulp en verzekering
Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten zijn WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn.