Schoolplan en jaarplan

De SPCO Groene Hart heeft voor de schooljaren 2015-2019 vijf thema’s centraal gesteld:
1. Waardengedreven onderwijs
2. Verbinding met de gemeenschap
3. Vakmanschap: de leraar doet ertoe!
4. 21e eeuwse educatie
5. Effectief leiderschap


Vanuit deze thema’s zijn de doelen voor 2019-2020 met het team uitgewerkt.

Behaalde doelen jaarplan 2018-2019

Waardengedreven onderwijs:

PBS en Kanjer
We blijven de PBS cultuur levend houden. Ook nieuwe collega’s hebben we meegenomen in onze aanpak. Dit jaar hebben een aantal collega’s de Kanjertraining gevolgd. 

Ouderbetrokkenheid
In oktober hebben we een ouderbijeenkomst gehouden om het gebruik van het ouderportaal toe te lichten. Het ouderportaal is nu in gebruik, nieuwe ouders krijgen automatisch een inlog. 

Vakmanschap, de leraar doet ertoe:

Visie op leren
Dit jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarin leerkrachten werden geïnformeerd over effectieve didactiek. Met de aanpak van Rosenshine en EDI zorg je dat alle kinderen betrokken zijn bij het leren en dat ze zich optimaal ontwikkelen. In het nieuwe Koersplan zullen hier doelen over worden opgenomen. 

Eigenaarschap leerlingen
Kinderen hebben dit jaar aan hun eigen leerdoelen gewerkt. We gebruiken Snappet om inzicht in hun behaalde doelen te krijgen. De leerkrachten houden gesprekken met de kinderen over de voortgang. In de lagere groepen wordt ook met kinderen over hun leerdoelen gesproken. Eworden er ook doelen die te maken hebben met gedrag opgesteld. In een aantal klassen is een pilot met een bordsessie in de klas gedaan. Hierbij leiden kinderen de bordpresentatie voor de doelenbespreking. 

Zaakvakkenonderwijs
We hebben dit jaar met de methode Blink gewerkt. We hebben afgesproken dat we in de groepen 5 t/m 8 drie keer per jaar een projectthema kiezen. Dan werken de groepen 5 en 6, en 7 en 8 samen. We gaan volgend jaar een leerwand inzetten bij elk thema.
Elke groep heeft minimaal vijf keer les gehad in de Klusklas. We willen gaan onderzoeken met welke bedrijven we samen kunnen gaan werken. 

Muziek
Dit jaar zijn we begonnen met muzieklessen door een muziekdocent van Het Klooster aan groep 1 t/m 4. In de bovenbouw hebben de kinderen muziekworkshops gehad van de lokale partner ExpresZie. We zijn enthousiast over dit muziekonderwijs. De kinderen leren luisteren (innerlijk gehoor), ritmes herkennen en naklappen, zingen en bewegen op muziek. 
In de bovenbouw gaan we de methode 123 Zing gebruiken.
Volgend jaar continueren we deze aanpak, het is het tweede jaar van de Muziekimpuls.

Plusklas
Ook dit jaar zijn er plusgroepen geweest op De Nieuwe Wiel voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast konden sommige kinderen ook deelnemen aan de bovenschoolse plusgroep. In groep 5 zijn de ‘breinbrekers’ afgenomen om te onderzoeken of er kinderen in aanmerking kwamen voor de bovenschoolse Day a Week klas. 

21e-eeuwse vaardigheden:

Mediawijsheid
In alle klassen zijn er lessen gegeven over het op een goede manier omgaan met het internet en sociale media. In groep 7 en 8 zijn lessen Mediamasters en lessen vanuit Voorkom gegeven.

 Effectief leiderschap: 

Stichting LeerKRACHT
We continueren de aanpak van Stichting Leerkracht. Met andere SPCO scholen zullen we een aantal keer per jaar kennis uitwisselen. In de klassen gaan we de bordsessies met kinderen uitbreiden. 

 

Doelen 2019-2020 

Waardengedreven onderwijs:

PBS en Kanjer
We  verbinden de Kanjerverhalen met PBS. Aan het stop-loop-praat schema voegen we ‘samen doen’ aan toe. We leren kinderen hoe ze conflicten kunnen uitpraten. We leren met behulp van het pettenkwadrant leerlingen naar hun eigen gedrag te kijken. De leerkrachten volgen scholingen voor de Kanjermethode. We certificeren ons weer voor PBS. 

Vakmanschap, de leraar doet ertoe:

Blink, themawand en Klusklas
We borgen het lesgeven m.b.v. Blink. We gaan drie keer per jaar een groepsoverstijgend thema doen. We zoeken welke excursies bij de onderwerpen van Blink passen. Het thema van Blink wordt op een leerwand weergegeven. Hier komen doelen, onderzoeksvragen, woordenschat en resultaten zichtbaar. 
We ontwikkelen de Klusklas door. Elke groep doet minimaal vijf activiteiten. We onderzoeken hoe we met bedrijven kunnen samenwerken of gastlessen kunnen inzetten.

Begrijpend lezen
We scholen ons in de werkwijze van Sterk Begrip. Met behulp van het pijlenmodel leren de kinderen een tekst te analyseren en kunnen ze hierdoor de vragen van een tekst gemakkelijker beantwoorden. Het team volgt hiervoor een scholing.  

Muziek
We zetten het muziekonderwijs voort. Dit jaar is het tweede jaar van de muziekimpuls. Groep 1-4 krijgen elke week les van een muziekleerkracht van Het Klooster in Woerden. De groepen 5-8 krijgen muziekworkshops. In de klassen gaan we dit jaar ook de methode 123 Zing gebruiken. 

Plusklas
We zetten onze Plusklas voort. Aandachtspunt is dit jaar Mindset en onderwijs voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In groep 5 krijgen de kinderen breinbrekers. Dit is een screening voor de Plusklas en de Day a week school. 

 21e-eeuwse vaardigheden:

Mediawijsheid
Aan het eind van het schooljaar willen we een leerlijn Mediawijsheid hebben vastgesteld. Hierin staat waarin kinderen technisch en inhoudelijk vaardig in moeten zijn. 

Effectief leiderschap: 

Stichting LeerKRACHT
We continueren de aanpak van Stichting Leerkracht. Met andere SPCO scholen zullen we minicirkels houden, waarbij we leren van elkaar. In de klassen gaan we het bord in de klas gebruiken, waarbij kinderen meedenken in het opstellen van doelen en ook een bordsessie leiden. 

Focus PO
We willen de handelingsplannen van de groepen zo effectief en administratief laag in tijd mogelijk maken. Hiervoor gaan we gebruik maken van Focus PO. Directeur en IB volgen hiervoor een scholing.