Schoolplan en jaarplan

De SPCO Groene Hart heeft voor de schooljaren 2015-2019 vijf thema’s centraal gesteld:

1. Waardengedreven onderwijs
2. Verbinding met de gemeenschap
3. Vakmanschap: de leraar doet ertoe!
4. 21e eeuwse educatie
5. Effectief leiderschap

Vanuit deze thema’s zijn de doelen voor 2018-2019 met het team uitgewerkt.

Behaalde doelen jaarplan 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 hebben we aan verschillende doelen gewerkt. Hieronder leest u wat we bereikt hebben.

Waardengedreven onderwijs:

PBS
In elke groep is wekelijks een PBS en een Kanjerles gegeven. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en de ander om te gaan. Ze oefenen hoe ze kunnen samen spelen en conflicten kunnen oplossen. Elke week staat een afspraak centraal. De kinderen deden oefeningen en spellen om goed gedrag te leren. De leerkrachten hebben de Kanjerklapper gebruikt, een zelf ontwikkelde handleiding waarin handreikingen worden gedaan voor het geven van bovenstaande lessen.
Afgelopen schooljaar hebben drie leerkrachten zich gecertificeerd voor de Kanjermethode.

Burgerschap
In 2018 zijn we afvalvrije school geworden. We hebben een leuke en leerzame projectweek gehad waarin we leerden om duurzaam met onze grondstoffen om te gaan. In elke groep is er een afvaltoren. Hierin kunnen we ons afval scheiden. Het is mooi dat we bij de controles van de gemeente meestal een 10 halen. We scheiden ons afval goed! Daarnaast hebben we ook meegedaan met de landelijke opschoondag.

Verbinding met de gemeenschap:

Ouderbetrokkenheid
Er is onderzoek gedaan naar de werkwijze van een ouderportaal waarin de resultaten van de kinderen voor ouders zichtbaar zijn. We hebben besloten dit ouderportaal in november 2018 in gebruik te gaan nemen.
Tevens hebben we in 2018 de schoolapp in gebruik genomen. In een beveiligde omgeving kunnen we ouders informeren over activiteiten, gebeurtenissen, informatie over lessen in de klas. Ook de website van de school is vernieuwd.

Vakmanschap, de leraar doet ertoe:

Eigenaarschap leerlingen
De kinderen horen bij de start van de les eerst wat ze gaan leren in de les. De oefening past bij het leerdoel. Met Snappet 3.0 (werken op chromebook of tablet) kunnen kinderen ook aan hun eigen leerdoelen werken. We zien dat kinderen zich meer bewust zijn van hun eigen leerdoelen.

Zaakvakkenonderwijs
In 2017-2018 heeft een Leerwerkgroep onderzoek gedaan naar een nieuwe zaakvakken methode (wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek). We hebben voor de methode Blink gekozen. Een methode waarbij onderzoek, kritisch denken, samenwerken en presenteren goed aan bod komt. We hebben gekozen voor de niet geïntegreerde methode. Het chronologisch aanbieden van de lesstof heeft de voorkeur. Op termijn zullen we bekijken of we naar een thematische werkwijze zullen overgaan.

Plusgroep
Zowel op De Nieuwe Wiel als in de SPCO plusklassen hebben kinderen deel kunnen nemen aan een plusaanbod. Werken aan projecten, omgaan met je eigen leerkuil, samenwerken en onderzoeken waren onderdelen die aan bod kwamen.

21e-eeuwse vaardigheden:

Chromebooks
Er zijn 80 chromebooks aangeschaft. Groep 7 heeft een pilot gedaan met Snappet op het chromebook. Dit is goed bevallen. Volgend jaar gaan de groepen 6 t/m 8 werken op het chromebook. Het chromebook heeft meer mogelijkheden in vergelijk met de tablet. We kunnen het ook voor andere vakken, zoals Blink en presentaties inzetten.

Mediawijsheid
De kinderen in de bovenbouw hebben les gekregen in omgaan met sociale media.

Effectief leiderschap:

Stichting LeerKRACHT
Wekelijks vergaderen we op de werkwijze van Stichting Leerkracht. We starten met een bordsessie van 15 minuten waarin we bespreken welke doelen we stellen en behalen. Daarna bespreken we diverse onderwerpen in een werksessie. Ook is er ruimte voor het bij elkaar kijken in de klas (lesbezoek) en de feedbackgesprekken hierna. Elke maand bereiden de leerkrachten regelmatig in duo’s een les voor.

Doelen 2018-2019:

2018-2019 is het laatste jaar van het SMP (school meerjaren plan). In dit jaar ronden we veel verbetertrajecten af. Ook zullen we, in samenwerking met de SPCO, een nieuw SMP met nieuwe doelen gaan opstellen.

Waardengedreven onderwijs:

PBS en Kanjer
We continueren onze aanpak. Dit jaar beschrijven we onze aanpak in een beleid. PBS werkt ook met data: hoe vaak komt ongewenst gedrag voor? Voor de data analyse gaan we onderzoeken welk systeem goed en prettig werkt. 

Verbinding met de gemeenschap:

Ouderbetrokkenheid
In oktober houden we een ouderbijeenkomst om het gebruik van het ouderportaal toe te lichten. In november zullen we het ouderportaal van Parnassys in gebruik gaan nemen.

Vakmanschap, de leraar doet ertoe:

Visie op leren
Onderwijs staat niet stil. Wetenschappers buigen zich over de vraag hoe kinderen het beste leren en hoe leerkrachten dat in hun lessen kunnen toepassen. Dit jaar doet een Professionele Leer Groep onderzoek naar wat wetenschappers als Hattie, Marzano, Hirsch zeggen over ‘leren’ en hoe we dat kunnen toepassen in onze didactiek.

Zaakvakkenonderwijs
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geven we vanaf dit schooljaar met de methode Blink. Blink is een eigentijdse methode die, door het digitale aanbod, actueel blijft. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

Muziek
Nieuw dit schooljaar is de aandacht voor het muziekonderwijs. De Nieuwe Wiel doet mee aan de muziekimpuls. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen elke week les van een muziekdocent van Het Klooster in Woerden. Ze leren luisteren (innerlijk gehoor), ritmes herkennen en naklappen, zingen en bewegen op muziek. De groepen 5 t/m 8 krijgen gedurende het jaar een aantal muziekworkshops zoals ‘bewegen en dans’, ‘bodypercussie’. Voor deze groepen schaffen we een nieuwe eigentijdse muziekmethode aan. De muziekimpuls houdt ook in dat de leerkrachten een muziek nascholing krijgen.

Plusklas
Op woensdag zijn er plusgroepen op De Nieuwe Wiel voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast kunnen sommige kinderen ook deelnemen aan de bovenschoolse plusgroep. Kinderen worden uitgedaagd, krijgen instructie op hun niveau en leren om te gaan met ‘als het leren lastig wordt’ (leerkuil).

Klusklas
Dit jaar starten we voor alle kinderen met de Klusklas. In school is een lokaal ingericht waar kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken, timmeren, knutselen, koken, technische dingen doen. Voor elke groep zijn er opdrachten om in de Klusklas te doen.

21e-eeuwse vaardigheden:

Eigenaarschap leerlingen 
Dit jaar gaan de groepen 6, 7 en 8 werken met het chromebook. Alle groepen vanaf groep 4 gaan, naast de lessen, ook werken aan hun eigen leerdoelen. De leerkracht houdt regelmatig een gesprek met de kinderen over de voortgang van hun leerdoelen.

Mediawijsheid
De werkgroep Mediawijsheid zal dit schooljaar een leerlijn maken voor het gebruik van chromebooks in de klas. Hierin komt te staan wat kinderen in welke groep leren. Ook staat er beschreven welke onderwerpen van mediawijsheid in de groepen worden behandeld.

Effectief leiderschap:

Stichting LeerKRACHT
De werkwijze van Stichting LeerKRACHT wordt steeds zichtbaarder in de klas. In 2018-2019 is er in elke klas een Leerlingenbord en zal er een start worden gemaakt met het leiden van een bordsessie door een kind.