Schoolplan en jaarplan

De SPCO Groene Hart heeft voor de schooljaren 2020-2024 vier thema’s centraal gesteld:
1. Scholen van waarde
2. De leraar maakt het verschil
3. Gespreid leiderschap
4. Toekomstgericht onderwijs


Schoolplan en jaarplan 2020-2021

Behaalde doelen jaarplan 2019-2020

In het afgelopen schooljaar heeft het team van onze school gewerkt aan de doelen die we ons gesteld hadden. Door de corona en het sluiten van de scholen konden we niet alle doelen bereiken. Prioriteit was het lesgeven en het contact met de kinderen en ouders in de (gedeeltelijke) thuiswerkperiode. Toch hebben we niet stilgezeten. Het volgende hebben we bereikt:

Waardengedreven onderwijs:

PBS en Kanjer
We hebben elke week een Kanjer/PBS les gegeven waarin we kinderen leren om goed met zichzelf en de ander om te gaan. Met het stop-loop-praat schema leerden we om op een goede manier met conflicten om te gaan. Ook dit jaar hebben leerkrachten zich geschoold in de Kanjermethode.

Vakmanschap, de leraar doet ertoe:

Blink, themawand en Klusklas
We hebben lesgegeven met onze methode Blink (zaakvakken) en hebben een leerwand in de klas ingericht die passen bij de onderwerpen vanuit Blink. Met het thuisonderwijs is dit niet verder doorontwikkeld, evenals het uitvoeren van een groepsoverstijgend thema. Dit pakken we komend schooljaar weer op.

Hetzelfde geldt voor de Klusklas. Ook hier zijn we door de thuiswerkperiode niet aan het aantal lessen toegekomen. Volgend schooljaar gaan we hier weer mee aan de slag.

Begrijpend lezen
We hebben ons geschoold in begrijpend lezen met de methodiek van Sterk Begrip. Met behulp van het pijlenmodel leren de kinderen een tekst te analyseren en kunnen ze hierdoor de vragen van een tekst te beantwoorden. Ook hier strooide corona roet in het eten. Volgend jaar verdiepen en borgen we. 

Muziek
In de groepen 1-4 zijn muzieklessen door de vakleerkracht muziek gegeven. In de thuiswerkperiode zijn deze muzieklessen digitaal aangeboden. In de groepen 5-8 zijn enkele workshops gegeven, niet alle workshops konden doorgaan vanwege de coronaperiode. 

 Plusklas
Elke woensdag zijn er lessen in de Plusklas gegeven. Er is gewerkt aan projecten, mindset en leren leren. Voor de kinderen van groep 1-4 zijn speciale spellen aangeschaft. In groep 5 zijn de kinderen breinbrekers afgenomen. Dit is een screening voor de Plusklas en de Day a week school. 

21e-eeuwse vaardigheden:

Mediawijsheid
De leerlijn mediawijsheid is door de corona niet afgekomen. Dit schuiven we door. 

Effectief leiderschap: 

Stichting LeerKRACHT
Als team werken we met de werkwijze van Stichting LeerKRACHT. Elke week vergaderen bij een bord waarop onze doelen en activiteiten benoemd staan. We hebben samen lessen voorbereid en zijn bij elkaar op lesbezoek gegaan. In sommige klassen presenteren kinderen ook de bordsessie met de klasdoelen. Dit breiden we uit naar alle klassen. 

Focus PO
Directeur en IB-er hebben zich geschoold in de werkwijze van Focus PO. Dit is een digitaal systeem dat helpt om de resultaten van kinderen te analyseren en efficiënt een schoolplan en groepsplan te maken. Hiermee verminderen we de administratieve rompslomp.

 

Doelen 2020-2021

In het schooljaar 2020-2021 starten we met de doelen uit het nieuwe (vierjarige) schoolplan. De totstandkoming van dit schoolplan is een traject geweest waarbij leerkrachten, ouders, directeuren en onderwijsspecialisten meerdere keren bij elkaar zijn geweest. Met elkaar hebben ze bouwstenen en SPCO doelen opgesteld. Deze doelen vertalen we voor onze school en verdelen we over de vier jaar. Dit zijn de doelen voor waar het team in 2020-2021 aan werkt:

 

Bouwsteen 1: Scholen van Waarde

Doel DNW Burgerschap:

 • We verdiepen de verbinding met ons ‘buur’-verzorgingshuis. De jaarlijkse bezoeken van elke groep verbinden we met onze burgerschapsles.

 • We stellen een leerlijn ‘kennis andere culturen en geloven’ op en maken afspraken over kennisoverdracht en cultuurontmoeting.

Doelen DNW duurzaamheid:

 • We borgen de aanpak afvalvrije school.

 • We geven les over gezonde voeding en groenten en starten een moestuin.

 • We houden contact tussen Buitenwijs en team.

Bouwsteen : De leraar maakt het verschil

Doelen DNW Visie op leren:

 • De visie op leren is herijkt a.d.h.v. de cognitieve leerpsychologie

 • De school verhoogt haar kwaliteit op een aantal didactische en onderwijsinhoudelijke gebieden. Per jaar wordt een keuze gemaakt.

PLG Rekenen :

 • We implementeren Getal en Ruimte Junior. 

 • We ontwikkelen EDI verder en zorgen dat alle leerkrachten hier vaardig in zijn.  We versterken de afstemming op de onderwijsbehoeften en de interactie tussen de leerlingen tijdens de instructie.

 • We formuleren doelen voor rekenen, we bepalen of de doelen gehaald worden en stellen bij.

 • We formuleren visie op kleuteronderwijs m.b.t. rekenen

PLG Taal/Spelling/Woordenschat:

 • We implementeren de nieuwe taal en spellingmethode Staal 

 • We ontwikkelen EDI verder en zorgen dat alle leerkrachten hier vaardig in zijn.  We versterken de afstemming op de onderwijsbehoeften en de interactie tussen de leerlingen tijdens de instructie.

 • We formuleren doelen voor taal en spelling, we bepalen of de doelen gehaald worden en stellen bij.

 PLG Begrijpend Lezen :

 • We herhalen de werkwijze van Sterk Begrip en vergroten onze vaardigheid.

 • Nieuwe leerkrachten worden geschoold in de werkwijze van Sterk Begrip.

 • We leggen een databank aan van teksten met uitwerkingen. 


Blink / Leerwand / Klusklas:

 • We verdiepen het werken met Blink, verdiepen de jaarlijkse thema’s en het gebruik van de leerwand  

 • We formuleren doelen voor de zaakvakken die passen bij de populatie, we bepalen of de doelen gehaald worden en stellen bij.

 • We bouwen het format Klusklas uit

  • Verbinding met bedrijven / beroepen ouders zoeken 

  • We onderzoeken of voor lln. die meer praktisch zijn een specifiek onderwijsaanbod vanuit de Klusklas gegeven kan worden.

Bouwsteen 3: Gespreid leiderschap

Doel DNW Leren van en met elkaar:

 • We continueren en borgen de werkwijze met LeerKRACHT.

 • We gaan werken volgens de systematiek van Professionele Leerteams.

Doel DNW Eigenaarschap leerlingen:
 • We gebruiken in alle klassen het leerling/doelen bord