Klachtenprocedure

Iedereen die bij de scholen van de SPCO Groene Hart betrokken is, kan, indien nodig en gewenst, een klacht indienen. We hanteren hiervoor een klachtenregeling. We zien een klacht als een belangrijk signaal ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Elke klacht nemen we serieus. We hechten aan een zorgvuldige afwikkeling.


Als u een klacht heeft, lossen we dat in veruit de meeste gevallen intern, d.w.z. op schoolniveau op. Een logische volgorde daarbij kan zijn: 
-     bespreken met de leraar
-     bespreken met de directie van de school
-     bespreken met het college van bestuur
-     bespreken met de externe vertrouwenspersoon
-     bespreken met de landelijke klachtencommissie
Het is aan de klager zelf om de volgorde van deze stappen te bepalen. Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen verbonden aan de SPCO. Deze verwijst zo nodig naar de juiste instanties. 
Als het niet lukt een klacht intern op te lossen, kunt u de klacht extern neerleggen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, waarbij de SPCO Groene Hart is aangesloten. Daarbij kan de klager zich eveneens laten bijstaan door een van de vertrouwenspersonen. 
 
Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart:

vertrouwenspersoon

Telefoonnr.

e-mailadres

woonplaats

Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg

0348-460770

wlsmit@planet.nl

Woerden

Dhr. B. Pieters

0172-408415

pietercs@telfort.nl

Woerdense Verlaat

Mevr. W.H.M. Oosterom

06-30485590

wiloosterom1@gmailcom 

Woerden

    
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
Fax: (070) 3020 836

Het huishoudelijk regelement van de geschillencommissie vindt u via deze link:
http://www.spco.nl/Landelijke-klachtencommissie?parentId=112