Gescheiden ouders

De school informeert ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind(eren) (artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs). Als het gezin uit twee ouders bestaat, zal de communicatie tussen school en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden zijn. 

Uitgangspunt voor de communicatie tussen school en ouders is dat het belang van het kind voorop staat, rekening houdend met de wet- en regelgeving. Ouders die gescheiden zijn, hebben in principe recht op dezelfde informatie vanuit de school. De (beide) ouders worden voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd om de ontwikkeling van ontwikkeling over hun zoon / dochter met de leerkracht te bespreken. 

De school hanteert als uitgangspunt dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben, tenzij het tegendeel wordt bewezen en overlegd. Als slechts één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan dient deze de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). 

Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking, zijn leidend voor het handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een protocol op.  Daarin wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen ten aanzien van de informatievoorziening.