Aanmelding en plaatsing

Wanneer u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat op drie manieren:

 • U vraagt de school telefonisch of in persoon om informatie en een aanmeldingsformulier en levert het ingevulde aanmeldingsformulier op school in;
 • U bekijkt de internetsite www.nieuwewiellopik.nl, downloadt een aanmeldingsformulier en stuurt het ingevulde formulier (per e-mail of per post) naar school;
 • U wilt eerst nog wat meer weten over de school en maakt een (telefonische) afspraak met één van de directieleden.

In het derde geval heeft u een gesprekje met een directielid en krijgt u een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen op de website in de praktijk gestalte krijgen.

 

Onze school staat open voor elk kind van wie de ouders de grondslag van de school respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • De protestants-christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
 • Dat inschrijving deelname betekent aan alle activiteiten van de school, mits deze tijdens de schooltijden plaatsvinden.

Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gevallen:

 • Er bestaat een gegronde verwachting dat het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;
 • Het kind is zodanig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, dat verwacht mag worden dat ondanks WSNS-voorzieningen de school niet aan de hulpvraag van het kind kan voldoen en het kind hierdoor het onderwijs op school niet kan volgen;
 • Bij aanmelding in de loop van het schooljaar, als een kind van een andere basisschool komt en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet, indien de directie van de school waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving geweigerd:

 • Het kind heeft een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs en is in afwachting van plaatsing;
 • Het kind is aangemeld bij de PCL voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.

Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of gedragsmoeilijkheden. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen, zijn procedures van toepassing. De school beschikt onderwerp.

Tevens dient u rekening te houden met het door het bestuur vastgestelde toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid is erop gericht dat:

 • de scholen openstaan voor alle kinderen waarvan de ouder(s) instemmen met de identiteit en/of deze respecteren;
 • er prudent omgegaan wordt met het plaatsen van leerlingen met (te verwachten) leer- en gedragsmoeilijkheden en/of een handicap, zoals leerlingen met een indicatiestelling van een CvI (zie hieronder) of vierjarigen die van een Medisch Kinderdagverblijf (MKD) komen. Dit betekent dat voor deze kinderen per situatie wordt bekeken of de leerling voldoende geboden kan worden m.b.t. zijn/haar ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs aan andere leerlingen en de taakbelasting van het personeel.

Verder gaan wij er van uit, dat uw kind, als het bij ons op school komt, overdag zindelijk is. Als uw kind nog niet zindelijk is, zullen met u aparte afspraken gemaakt worden om het schoolbezoek mogelijk te maken.

Ongeveer een jaar voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind wel of niet bij ons op school geplaatst kan worden. Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’. Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag (vanaf drie jaar en tien maanden) enkele ochtenden of middagen op school kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde termijn van vijf dagen). De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt ca. drie maanden voor uw kind vier jaar wordt contact met u op.