Basisschool De Nieuwe Wiel

De Medezeggenschapsraad is er voor u!

 

Wat is de MR?
Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten, die bij de school betrokken zijn, de mogelijkheid mee te praten over wat in en rond de school gebeurt.
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van het personeel, ouders en leerlingen. Samen met personeelsleden, ouders, directie en de schooladviesraad (SR) werkt de MR mee aan een goed werk- en leefklimaat.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over de algemene gang van zaken op school. De MR kan, gevraagd en ongevraagd, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag.

 

Wat is het doel van de MR?

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school verplicht is tot het hebben van een medezeggenschapsraad (MR). 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven.  Instemming betekent het dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.

Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Onderwerpen die in MR-vergaderingen aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en sollicitatieprocedures van het personeel.

Hoe is de MR samengesteld?

De raad bestaat uit leerkrachten en ouders in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op De Nieuwe Wiel bestaat de MR uit drie leerkrachten (de personeels-geleding) en drie ouders (de oudergeleding).

Dit schooljaar (2017-2018) bestaat de MR uit onderstaande personen:

Medezeggenschapsraad - Oudergeleding 

Corrine Dubbelman (Voorzitter)
Bernadette Nijk
Erika Eikelenboom
                       
Medezeggenschapsraad - Personeelsgeleding

Gaby Jongkind
Jacqueline Carbo
Diana Zwijnenburg 


Rij boven      Bernadette Nijk, Erika EikelenboomGaby Jongkind
Rij beneden   J. Carbo, Corrinne Dubbelman, Diana Zwijnenburg
           
Wij stellen ons graag aan u voor. Klik hiervoor op bovenstaande namen.


Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op de MR. Als ouder kunt u een onderwerp voor de agenda van de MR indienen. Dit kunt u doorgeven aan één van de MR-leden. U kunt ook e-mailen naar MR.nieuwewiel@SPCO.nl.


Vergaderrooster schooljaar 2017-2018
19 september 2017
14 november 2017
23 januari 2018
13 maart 2018
24 april 2018
5 juni 2018
 
Met vriendelijke groet,
 
Gaby Jongkind
Jacqueline Carbo 
Corrine Dubbelman
Bernadette Nijk
Erika Eikelenboom
Diana Zwijnenburg