Basisschool De Nieuwe Wiel

Informatie over Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO Groene Hart)

Stichting Protestants-Christelijke Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO) telt in 2016 dertien basisscholen in vijf gemeenten met 2.599 leerlingen op 1 oktober 2015
 
De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ vraagt om scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Bij SPCO is dit vormgegeven in een model met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB van SPCO is het bevoegd gezag van de scholen. Het bevoegd gezag bestuurt de scholen van de stichting. De RvT bestaat uit zeven personen en houdt toezicht, controleert, klankbordt en vervult het werkgeverschap voor het CvB.
SPCO hanteert als uitgangspunt het model ‘code goed bestuur’ van de PO-raad.
 
SPCO kent belangrijke ‘dialoogpartners’. Op het niveau van het CvB is dat de Stichtingsraad. Op het niveau van de school is de Schoolraad een belangrijke dialoogpartner. Deze partners praten mee over zaken betreffende onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing.
 
Het CvB wordt ondersteund door stafmedewerkers. Samen met een directiesecretaresse, een HR-functionaris, een financieel medewerker en een opleidingscoördinator zorgt het CvB dat de organisatie op koers blijft, opdat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo verantwoord mogelijk in te richten. Personeels-, huisvestings- en financieel beleid zijn een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leraren wordt elke school begeleid. Alle activiteiten die vanuit het bestuursbureau plaatsvinden, hebben uiteindelijk als doel de scholen te ondersteunen bij hun taak kwalitatief goed onderwijs te leveren.

Schoolniveau
Per school is een directie aangesteld die samen met onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en, waar mogelijk, een Schoolraad (SR) en een ouderraad (OR).

De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen besluiten. Voor schooloverstijgende zaken heeft het cvb overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van deze raden worden via verkiezingen aangesteld.
De OR organiseert, in nauwe samenwerking met de medewerkers van de scholen, verschillende activiteiten voor leerlingen in de school. Bovendien beheren ze de door de ouders bijeengebrachte gelden in het zogenaamde schoolfonds. Vanuit het schoolfonds kunnen extra’s voor de school worden betaald die niet binnen de reguliere bekostiging vallen. Over de hoogte van de ouderbijdrage zijn SPCO breed afspraken gemaakt. De ouderbijdrage is vrijwillig.

  In 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan op stichtingsniveau gerealiseerd getiteld ‘Op expeditie naar waarde(n)’. In dit strategisch meerjarenplan (SMP) hebben we een route uitgestippeld voor de periode 2016-2020.  In ons onderwijskundig handelen willen we niet uitsluitend naar opbrengsten kijken. We handelen vanuit ons hart, vanuit waarden die voor ons belangrijk zijn.  Deze waarden geven weer wat ons als SPCO scholen bindt. Door een juiste balans in de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’ aan te brengen, leveren we een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en een goede opvoeding. Daarmee helpen we kinderen zich voor te bereiden op een toekomst als een actief burger in de samenleving.
 

Grondslag
Uitgangspunt voor al ons handelen is de Bijbel. Het evangelie van Jezus Christus vormt de kern, die we vertalen naar zingeving en leerdoelen. De ons hierin gegeven boodschap van ‘geloof, hoop en liefde’ wordt dynamisch opgepakt. Dat betekent, dat we ons steeds weer de vraag stellen hoe we ons geloof in Jezus Christus op eigentijdse wijze kunnen vormgeven. De grondslag van de stichting is formeel verwoord in de statuten.

 

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel protestants-christelijke scholen op te richten en in stand te houden. Naast onderwijs, in wat wettelijk voorgeschreven is, worden kinderen, in goede afstemming met ouders of verzorgers die we zien als educatieve partners, opgevoed vanuit een christelijke traditie rekening houdend met belangrijke waarden binnen SPCO als geloof, hoop, liefde en vertrouwen.

 
Visie
Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht voor het realiseren van ambitieuze leeropbrengsten, geven we onze leerlingen een moreel kompas mee. Daarmee bedoelen we een geheel van kennis, kunde en waarden waarmee we hen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven. Het gaat daarbij om de motivatie, het talent en de ambitie van de leerling.
Ons onderwijs daagt leerlingen uit en stimuleert hen om zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het leerproces. Dit doen we door hen te leren verantwoordelijkheid te nemen, actief te leren en samen te werken. We willen ruimte geven aan kinderen en medewerkers om talenten te ontwikkelen. Via deze wijze van werken willen we van betekenis zijn voor onszelf en voor anderen. We willen kinderen laten zien wat het betekent om christen te zijn. We zijn op aarde om in dienst van God te leven en vanuit dat besef zorg te dragen voor elkaar en de schepping.
 
Tegen deze achtergrond vinden we een nauwe samenwerking met ouders en stakeholders (belanghebbenden) belangrijk. SPCO ziet ouders als educatieve partners met wie zij een niet-vrijblijvende samenwerking aangaan in het belang van kinderen. Dat vraagt afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders. Ook met belanghebbenden wordt afgestemd en samen gewerkt om kansen te benutten voor meer mogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen.
 
We zijn ervan overtuigd dat we hoge kwaliteitseisen stellen aan onze professionaliteit. We willen een lerende organisatie zijn, waarin alle medewerkers, leidinggevenden en leraren, op basis van reflectie, continu werken aan eigen ontwikkeling en daarmee aan die van de organisatie. Zowel intern als extern vergelijken scholen zich met elkaar met als doel ‘van en met elkaar te leren’. Door elkaars talenten te gebruiken en voortdurend aan ‘meesterschap’ te werken richten we onder andere leer(werk)gemeenschappen in. Het is onze ambitie vanuit deze visie kinderen in de basisschoolleeftijd te onderwijzen. Binnen de stichting betekent dat kennis delen en uitwisselen zonder voorbij te gaan aan de waarde van de eigen schoolcultuur. We werken krachtig samen aan datgene wat ons bindt. We kijken voor samenwerking in het belang van onze leerlingen ook naar partners buiten onze stichting.
 

Samen dóen voor sterker onderwijs
De colleges van bestuur van SPCO en Kalisto-boeiend basisonderwijs werken waar het kan samen op het gebied van beheer, huisvesting en personeel. De samenwerking is onder meer zichtbaar in een gezamenlijk ontwikkeld studieaanbod voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals).  Het belangrijkste doel voor samenwerken is dat twee stichtingen het onderwijs aan de kinderen beter kunnen doen dan apart. De gedachte is dat we met behoud van de eigenheid van onze stichting m.b.t. levensbeschouwelijke identiteit en cultuur kunnen samen werken. We kunnen elkaar en elkaars organisatie versterken zonder daarvoor extra beslag te leggen op mensen en middelen.

We werken ook samen met KMN Kind & Co, een organisatie voor kindopvang die op veel van onze scholen het voor- en naschoolse aanbod voor leerlingen verzorgt.
 

Partnerschap in onderwijs en ontwikkeling
Via dit partnerschap hebben we gemeenschappelijk afspraken gemaakt met collega-besturen in de regio en de pabo over de ontwikkeling van aankomend (studenten) en zittend personeel, vanuit de eigen schoolontwikkeling, de vorming van leer(werk)gemeenschappen en de gezamenlijke kwaliteitsborging. Het project heeft erkenning verworven als een goed voorbeeld van de uitwerking van een ‘opleidingsschool’. Twaalf van onze scholen zijn erkend als gecertificeerde opleidingsschool binnen dit Partnerschap. De erkenning is gedaan op basis van de criteria van Nederlands‐Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 
SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Daarnaast leren de nieuwe/aankomende leraren buiten de klas, bijvoorbeeld door het bijwonen van werkoverleg en te participeren in werkgroepen. In het opleiden van nieuwe leraren werken we samen met verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s). Onze preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht. Met deze pabo hebben we een strategisch partnerschap.