Basisschool De Nieuwe Wiel
De organisatie van ons onderwijs

Kerndoelen en referentieniveaus
We werken in de school met de zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen beschrijven wat in het basisonderwijs aangeboden moet worden aan de leerlingen, zodat zij voldoende kans krijgen zich te ontwikkelen. Kerndoelen zijn tot heden om de vijf jaar beschreven. Ze liggen vast in de wet. De activiteiten en de methoden in de scholen zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren. De kerndoelen gaan niet alleen over basale vakken als taal en rekenen, maar ook over vormingsgebieden als cultuur, wereldoriëntatie en burgerschap.

Het nadeel van het gebruik van kerndoelen is dat niet altijd duidelijk is op welk beheersingsniveau leerlingen zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen zouden moeten maken. Voor leraren ontbreken heldere en concrete criteria die zij kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. In de praktijk leidt dit ertoe dat scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen binnen krijgen met grote verschillen in beheersing van de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen.

Hierdoor is behoefte ontstaan aan een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud en het objectief vaststellen van het bereikte beheersingsniveau voor een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs. Om dat te bereiken zijn de zogenaamde referentieniveaus ontwikkeld. De referentieniveaus 1F en 1S beschrijven wat leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan (bijvoorbeeld eind groep 8) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het gaat bij de referentieniveaus dus niet om een aanbodsverplichting voor de leraar, maar een opbrengstverplichting voor de leerling. Ook de referentieniveaus zijn bij wet vastgelegd. Op school hanteren we dus naast de kerndoelen ook de referentieniveaus.

De groepen
Elke groep heeft zijn eigen afgepaste aanbod van leerstof. De leerstof sluit van jaar tot jaar op elkaar aan. Dit noemen we het ‘leerstofjaargroepensysteem’. Dit systeem moet beschouwd worden als de ruggengraat van de school. Vanuit deze basis kunnen aan de hand van ontwikkelingsniveau en/of leerstofniveau verschillen ontstaan. De meeste kinderen zijn met dezelfde basisstof bezig. Na een toets krijgen ze als het nodig is herhaling en extra instructie, anders mogen ze met meerwerk verder.

Sommige kinderen hebben in overleg met de leerkracht en de interne leerlingbegeleider een aangepast programma. Soms omdat de basisstof te moeilijk is, soms omdat de basisstof te weinig uitdaging biedt. We zorgen voor het aanbieden van lessen en lesmaterialen die uitzicht bieden op succes. Dagelijks wisselen inspanning en ontspanning elkaar af en daar horen zeker ook bij: voorlezen, humor, bewegen tussendoor, zingen en een spelletje.

De totale leerkrachtenformatie is onder meer gebaseerd op het leerlingenaantal van de school. Elk cursusjaar worden de leerlingen volgens overheidsregels geteld. Hierdoor kunnen soms groepen worden gecombineerd. In de groepen 1 en 2 heeft de school gekozen voor gesplitste groepen. (Dit jaar is dat met ingang van december.)

Gelukkig zijn velerlei aspecten van belang bij goed onderwijs in de groep, waaronder onze adaptieve aanpak: binnen een groep wordt dagelijks in kleinere groepjes gewerkt. Soms zijn er ‘meer handen in de klas’ door middel van onder andere een onderwijsassistent of een stagiaire.