Basisschool De Nieuwe Wiel

Visie

Onze school is een christelijke school. Op onze school zult u duidelijke kenmerken daarvan aantreffen: we vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liederen (bij de grotere kinderen ook uit het Liedboek voor de Kerken), bidden aan het begin en eind van de schooldag en voor en na het eten tussen de middag. De christelijke feestdagen worden gevierd (zoals de kerst- en paasvieringen).

Daarnaast zijn er minder in het oog springende kenmerken van een christelijke school: voorbeeld en houding van de leerkracht, de manier waarop we met elkaar omgaan en zorg voor elkaar hebben. Lastiger om te ‘zien’, maar niet minder aanwezig!

Wij realiseren ons dat wij de kinderen niet alleen een hoeveelheid kennis en vaardigheden leren eigen te maken, maar dat wij hen ook begeleiden op de weg naar volwassenheid. Vanuit onze visie op het onderwijs, het kind en de maatschappij, proberen wij de leerlingen zo te onderwijzen dat zij nu en in de toekomst zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen leven in onze maatschappij. De samenleving om ons heen verandert snel en ons onderwijs zal zich daarbij moeten aanpassen.

Een aantal zaken vinden wij hierbij van groot belang:

  • Wij willen een doorgaande lijn in ons onderwijs aanbrengen, zodat de kinderen zo veel mogelijk in een ononderbroken ontwikkelingslijn de basisschool kunnen doorlopen;
  • Samenwerken en samenleven vormen een onderdeel van ons onderwijs. Naast het klassikaal en individueel werken, besteden wij veel aandacht aan groepswerk en gezamenlijke activiteiten. Dit gebeurt onder andere in de vorm van projecten en vieringen. Expressie en spel vinden hierin ook een plaats;
  • Binnen onze school gaan we uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen: geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie), ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je willen omgaan (relatie), ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie) en gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren (affectie).